Hva er en barnebortføring?

En typisk barnebortføring er når et barn ulovlig tas ut av landet av en av foreldrene, i strid med foreldreansvaret til gjenværende forelder. Et barn kan også bli ulovlig tilbakeholdt etter et lovlig opphold i utlandet, for eksempel et ferieopphold eller samvær.

Reglene for barnebortføring og tilbakeholdelse er de samme, og begrepet ”barnebortføring” omfatter begge forhold. Flytting innenfor landegrensene omfattes ikke.

Når barnevernet har rett til å bestemme hvor barnet skal bo vil det være en ulovlig bortføring å reise utenlands med barnet uten barnevernets samtykke. Les mer om dette under Bortføring fra barnevernet.

I de fleste barnebortføringssaker er det en av foreldrene som bortfører barnet. Begrepet omfatter også de tilfeller der besteforeldre eller en annen slektning bortfører barnet. Dersom barnet er kidnappet av fremmede, eventuelt mot løsepenger, anses det ikke som barnebortføring i denne forstand.

Det finnes situasjoner hvor en mor eller far lovlig kan ta med seg et barn ut av landet. For en oversikt over de norske reglene om dette, se Kan du reise med barnet ditt til utlandet.

Vilkårene for at det skal foreligge en ulovlig barnebortføring

For at det skal foreligge en ulovlig barnebortføring, må gjenværende forelder ha del av foreldreansvaret, og barnet må ha vært bosatt i det landet som krever barnet tilbakelevert. Også tilfeller der gjenværende forelder ikke hadde del i foreldreansvaret, men en vetorett mot flytting (jf. barneloven § 40 annet ledd), vil oppfylle vilkårene i Haagkonvensjonen 1980 og anses som en ulovlig barnebortføring.

Foreldreansvar

Hvem som har foreldreansvaret for barnet følger som oftest av reglene i det landet hvor barnet er bosatt. For barn som er bosatt i Norge følger foreldreansvaret enten direkte av reglene i barneloven, barnevernloven, av avtale mellom foreldrene, eller av en domstolsavgjørelse.

Reglene i barneloven er som følger

  • Foreldre som er gift har felles foreldreansvar for felles barn. Gifter foreldrene seg etter at barnet er født, får de også felles foreldreansvar for felles barn.
  • Samboere får felles foreldreansvar for felles barn. Dette gjelder for barn født etter 1. januar 2006. Før denne datoen måtte ugifte foreldre sende melding til folkeregisteret om at de skulle ha felles foreldreansvar. Har de ikke sendt slik melding, har mor foreldreansvaret alene.
  • Dersom foreldrene ikke har vært gift eller bodd sammen, har mor foreldreansvaret alene. Foreldrene kan likevel avtale at de skal ha felles foreldreansvar. Slik avtale må meldes til folkeregisteret for å være gyldig.
  • Når foreldre som har felles foreldreansvar flytter fra hverandre, vil de fortsatt ha felles foreldreansvar, med mindre de avtaler noe annet. Hvis de ikke blir enige om dette, kan de be domstolene om å avgjøre spørsmålet.

Du kan lese mer om foreldreansvaret under Foreldreansvar og utenlandsreiser med barn, samt på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets sider og i barneloven kapittel 5.

Bosted

Barnets bosted er avgjørende for om det foreligger en ulovlig barnebortføring. I noen tilfeller kan det være vanskelig å avgjøre i hvilket land barnet har sitt faste bosted, for eksempel hvis barnet har bodd i flere land.

Etter Haagkonvensjonen er det barnets faktiske bosted som er avgjørende, dvs. at det ikke er avgjørende hvor barnet er registrert bosatt. Det er heller ikke avgjørende om barnet er statsborger av det aktuelle landet.

Internasjonalt regelverk om barnebortføring

Norge er tilsluttet to internasjonale konvensjoner om barnebortføring; Haagkonvensjonen av 25. oktober 1980 og Europarådskonvensjonen av 20. mai 1980. Begge konvensjonene er gjennomført i norsk rett ved lov av 8. juli 1988 nr. 72 (barnebortføringsloven). I tillegg har vi en nordisk konvensjon som gjelder mellom de nordiske landene. Haagkonvensjonen er mest praktisk og anvendt av flest land.

Bistand fra norske myndigheter

Hvilken bistand som gis fra norske myndigheter, avhenger av om barnet ditt er bortført til/fra et land Norge har et konvensjonssamarbeid med eller om barnet er bortført til et land utenfor konvensjonssamarbeidet.
Finn ut om Norge har et konvensjonssamarbeid med landet barnet er bortført til/fra under Landoversikt.

  • Justis- og beredskapsdepartementet bistår i barnebortføringssaker mellom konvensjonsland
  • Utenriksdepartementet bistår i barnebortføringssaker til land Norge ikke har et konvensjonssamarbeid med
  • Politiet kan gripe inn for å forebygge en bortføring, bistå med å lokalisere barnet eller bortfører, og motta anmeldelser og savnet-meldinger. Les mer om dette under Akutt situasjon og Barnebortføring er straffbart.

Les mer om dette under Bistand fra norske myndigheter.