EØS-notatbasen

Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 9981-10000 av 10113 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - AI-tiltak

  01.06.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0079

  Kommisjonsvedtak 2006/79/EF av 31. januar 2006 om endring av vedtakene 2005/759/EF og 2005/760/EF når det gjelder utvidelse av deres gyldighetstid...

 • Vet - AI-tiltak

  31.05.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0734

  Kommisjonsvedtak 2005/734/EF av 19. oktober 2005 som fastsetter biosikkerhetstiltak for å redusere risikoen for overføring av høypatogen aviær influensa forårsaket av influensa-virus serotype H5N1 fra viltlevende fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap og å sørge for et system for at...

 • Vet - AI-tiltak

  31.05.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0760

  Kommisjonsvedtak 2005/760/EF av 27. oktober 2005 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i visse tredjestater ved import av fugler holdt i fangenskap...

 • Vet - AI-tiltak

  31.05.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0247

  Kommisjonsvedtak 2006/247/EF av 27. mars 2006 om visse beskyttelsestiltak når det gjelder import fra Bulgaria i forbindelse med høypatogen aviær influensa i den tredjestaten...

 • Vet - AI-tiltak

  30.05.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0183

  Kommisjonsvedtak 2006/183/EF av 28. februar 2006 om endring av vedtak 2006/7/EF når det gjelder utvidelse av listen over land og gyldighetsperioden for den...

 • Vet - ND-tiltak

  30.05.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0354

  Kommisjonsvedtak 2006/354/EF av 11. mai 2006 om endring for annen gang av vedtak 2005/648/EF angående beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Bulgaria...

 • EMC

  26.05.2006 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32006L0028 Basis rettsaktnr.: 1972/245/EØF

  Kommisjonsdirektiv 2006/28/EF av 6.mars 2006 om endring av Rådsdirektiv 72/245/EØF om kjøretøyers radiointerferens (elektromagnetisk kompabilitet) og om endring av Rådsdirektiv 70/156/EØF om tilnærmelse av medlemsstaters lovgivning om godkjennelse av motorvogner og tilhengere...

 • Vet - import embryo storfe

  23.05.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0217

  Kommisjonsvedtak 2005/217/EF av 9. mars 2005 om fastsetting av de dyrehelsemessige vilkårene og krav til veterinærattester ved import av storfeembryo til Fellesskapet...

 • Vin- endringer av 753/2002 (3.land)

  21.05.2006 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler
  Celexnr.: 32006R0261 Basis rettsaktnr.: 0753/2002

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 261/2006 av 15. februar 2006 om endring av forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr 1493/1999 vedrørende beskrivelse, betegnelse, presentasjon og beskyttelse av visse vinprodukter. ...

 • bruk av utleiekjøretøy uten sjåfør

  11.05.2006 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32006L0001 KOM-nr.: KOM(2003)559 Basis rettsaktnr.: 1984/647/EF

  Direktiv 2006/1/EF av 18. januar 2006 om bruk av utleiekjøretøy uten sjåfør til godstransport på veg (kodifisert versjon)...

 • EE-produkter

  08.05.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32005D0747 Basis rettsaktnr.: 2005/747/EF

  Kommisjonsbeslutning 2005/747/EF av 21. oktober 2005 om tillegg til vedlegg til direktiv 2002/95/EF om restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter...

 • Begrensningsdirektivet - toluen og triklorbenzen

  08.05.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger
  Celexnr.: 32005L0059 KOM-nr.: KOM(2004)320 Basis rettsaktnr.: 2005/59/EF

  Parlaments- og rådsdirektiv 2005/59/EF av 26. oktober 2005 om begrensninger på omsetning og bruk av visse farlige stoffer og produkter - toluen og triklorbenzen...

 • Endring i Vedlegg IIIa i merkeforskriften

  04.05.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler
  Celexnr.: 32005L0063 Basis rettsaktnr.: 2000/013/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/63/EF av 3. oktober 2005 som korrigerer direktiv 2005/26/EF angående liste over næringsmiddelingredienser eller substanser som er midlertidig fjernet fra Annex IIIa i råds- og parlamentsdirektiv 2000/13/EF...

 • Vet - AI-tiltak

  03.05.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0148

  Kommisjonsvedtak 2006/148/EF av 24. februar 2006 om å innføre forebyggende vaksinering mot høypatogen aviær influensa H5N1 og tilhørende tiltak for flytting i Frankrike...

 • MAP prolongation

  03.05.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsliv, entreprenørskap og SMB
  Celexnr.: 32000D0819

  Forlengelse av EUs flerårige program for næringsliv og entreprenørskap...

 • Plantevernmiddelrester

  02.05.2006 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler
  Celexnr.: 32005L0076

  Kommisjonsdirektiv 2005/76/EF av 8. november 2005 som endrer rådsdirektivene 90/642/EØF og 86/362/EØF når det gjelder grenseverdier for restmengder av kresoxim - metyl, cyromazin, bifenthrin, metalaksyl og azoxystrobin. ...

 • Vet - AI-tiltak

  28.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0227

  Kommisjonsvedtak 2006/227/EF av 17. mars 2006 angående midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviær influensa i Israel...

 • Vet - rånesædstasjoner

  27.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0271

  Kommisjonsvedtak 2006/271/EF av 5. april 2006 om endring av vedtak 2002/613/EF når det gjelder godkjente rånesædstasjoner i Canada...

 • Vet - KSP-tiltak

  27.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0225

  Kommisjonsvedtak 2005/225/EF av 14. mars 2005 om endring av vedtak 2003/526/EF når det gjelder kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Tyskland, Frankrike, Luxembourg og Slovakia...

 • Vet - ASP-tiltak

  27.04.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0494

  Kommisjonsvedtak 2005/494/EF av 8. juli 2005 om endring av vedtak 2005/363/EF angående dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Sardinia, Italia...