Fôrtilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 998/2010 av 5. november 2010 om godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling (innehaver av godkjenningen Lactosan GmbH & Co KG)...

Commission Regulation (EU) No 998/2010 of 5 November 2010 concerning the authorisation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Lactosan GmbH & Co KG)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et mikroorganismepreparat som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i kategorien Zooteknisk tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har indentifikasjonsnr. 4b1841. Godkjenningen har varighet til 26. november 2020.

Preparatet er tidligere godkjent til avvent smågris, slaktegris, avlspurker og midlertidig godkjent til bruk i slaktekyllingfôr i 4 år. Mer dokumentasjon for bruk i slaktekyllingfôr er oversendt EFSA, som har vurdert preparatet. De finner det trygt i bruk og at det har ønsket tarmstabiliserende effekt til slaktekylling også. Det er fastsatt grense for minste innhold av preparatet i slaktekyllingfôr. Det kan brukes i fôr som er tilsatt følgende koksidiostatika som er godkjent i Norge; lasalocid A natrium, maduramicin ammonium eller monensin natrium. Preparatet skal blandes inn i fôret i form av en premiks.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen foretas i vedlegg 2. Den får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktiviteter. Siden preparatet allerede har vært midlertidig godkjent til samme formål, får forskriftsendringen heller ingen konsekvenser for fôrindustrien, bortsett fra at preparatet kan brukes i slaktekyllingfôr i ti år til.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 998/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0998

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.11.2010
Frist returnering standardskjema: 05.12.2010
Dato returnert standardskjema: 23.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 125/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.12.2010
Høringsfrist: 08.02.2011
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen