endring av ansettelsesvilkår for ledelsen

Forslag til Europaparlaments-og rådsforordning om endring av forordning 1321/2004 vedrørende ansettelsesvilkår til ledelsen i GNSS Supervisory Authority...

proposal for a Council Regulation 1321/2004 as regards the terms of office of the Executive Director of the European GNSS Supervisory Authority...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.08.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Forslaget skal vedtas gjennom medbestemmelsesprosedyren etter EF-traktatens artikkel 251. (Skriftlig prosedyre.)
Kommisjonen sendte forslaget til Parlamentet og Rådet 13. mai 2005. Første "lesning" i Europaparlamentet ble avsluttet 13. desember 2005 uten foregående debatt. EP vedtok visse substansendringer i Kommisjonens forslag. Kommisjonen godtok ikke endringene.  Rådet fattet aldri vedtak i saken.

Forordning 1321/2004 ble opphevet gjennom vedtak av Forordning 912/2010. Det må dermed antas forslaget ikke lenger er gyldig og således ikke har relevans for EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens forslag av 13. mai 2005 omhandler endring og harmonisering av reglene om tilsetting og forlengelse av ansettelsestiden for ledende personnell (president, administrerende direktør og underdirektør) i EUs 20 desentraliserte byråer.

De fleste av disse byråene ledes av en administrerende direktør som er ansvarlig overfor et styre. Det eksisterende regelverket for det enkelte byrå regulerer hvordan ansettelse av ledende personell skal skje, hvor lang tjenesteperioden er og vilkårene for om nåværende direktør skal få forlenget sitt mandat.

Kommisjonen har etter undersøkelser funnet ut at det blant EUs byråer er ulik praksis mht. hvordan ansettelse av ledende personell skjer. Kommisjonen foreslår derfor å harmonisere regelverkene. Derved oppnås det lik praksis for ansettelse og forlengelse av tjenestetiden for ledende personell i EUs desentraliserte byråer – med unntak av to byråer som på grunn av deres begrensede varighet ikke har behov for endringen.[1] Endringen innebærer at beslutning om forlengelse av tjenesteperioden for ledende personell skal være basert på en vurdering av innsats og resultater oppnådd i første tjenesteperiode, samt byråets behov for kontinuitet. Videre skal det tas hensyn til byråets plikter og oppgaver i den kommende perioden. Vurderingen av om sittende administrerende direktør og underdirektør skal få forlenget sitt mandat foretas av EU Kommisjonen. Fornyelse av mandatet skal kun skje èn gang, og forlengelsen vil være begrenset til 5 år.

Merknader

For Norge har denne endringen av forordningen liten praktisk betydning. Dette fordi Norge på nåværende tidspunkt ikke deltar i GNSS supervisory authoritys styre, og derfor ikke deltar i valget på slikt ledende personell.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har vært behandlet i spesialutvalget for transport hvor Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Finansdepartementet, Justisdepartementet er representert.

Status

Forslaget ble parkert etter første lesning. Forordning 1321/2004 ble senere opphevet gjennom vedtak av Forordning 912/2010. Det må dermed antas forslaget ikke lenger er gyldig og således ikke har relevans for EØS-avtalen.


[1] The European Agency for Reconstruction og the European Network and Security Agency.

Vurdering


Forordning 1321/2004 ble  opphevet gjennom vedtak av Forordning 912/2010. Det må dermed antas forslaget ikke lenger er gyldig og således ikke har relevans for EØS-avtalen.

Konklusjon

 Forslaget falt bort gjennom vedtak av Forordning 912/2010 og er således ikke EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2005)190 - 13
Basis rettsaktnr.: 1321/2004

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen