Veterinære legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1055/2006 av 12. juli 2006 som endrer vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr 2377/90 om en Fellesskaps prosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, for flubendazol og lasalocid ...

Commission Regulation (EC) No 1055/2006 of 12 July 2006 amending Annexes I and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards flubendazole and ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.08.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.09.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 12. juli 2006, og ble innlemmet i EØS-avtalen 8. desember 2006.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1055/2006 omhandler: 1) Flubendazol er et middel mot endoparasitter som er oppført på vedlegg I for svin, kalkun, kylling og ville fugler i oppdrett for muskel, hud, fett, lever og nyre samt for kyllinger som produserer egg til humant konsum. Bestemmelsene vedrørende flubendazol utvides til å omfatte alle former for fjørfe for muskel, hud, fett, lever, nyre og egg. 2) Lasalocid er et koksidiostatika som er oppført på vedlegg I for fjørfe for muskel, skinn, fett, lever og nyre unntatt fjørfe som produserer egg til humant konsum. Lasalocid for fjørfe som produserer egg til humant konsum føres over fra vedlegg I til vedlegg III inntil det er gjennomført en validering av analytiske metoder.

Vedlegg I inneholder liste over farmakologiske aktive stoffer som har fastsatt grenseverdier med hensyn på rester. Vedlegg III inneholder liste over farmakologisk aktive stoffer som har midlertidig fastsatte maksimumsgrenser for restmengder.

Merknader

Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært på høring hos statens legemiddelverk, Den norske veterinærforening, kjøttbransjens landsforening, landbrukssamvirkets felleskontor, fagsenteret for fjørfe, fiskeri- og havbruksforeningens landsforening, Tine og Norges veterinærhøgskole. Legemiddelverket opplyste om at lasalocid ikke finnes i noe preparat i Norge, når det gjelder flubendazol er et preparat godkjent til Kylling/høns og gris.

Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har vurdert rettsakten.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1055/2006
Basis rettsaktnr.: 1055/2006
Celexnr.: 32006R1055

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.07.2006
Frist returnering standardskjema: 25.08.2006
Dato returnert standardskjema: 27.09.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 148/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen