Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forordning om grensekryssende betalinger

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 924/2009 av 16. september 2009 om betalinger på tvers av landegrensene i Fellesskapet...

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on cross-border payments in the Community ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.06.2009

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XII. Fri bevegelighet for kapital

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt av Rådet og Europaparlamentet 16. september 2009. Forordningen trådte i kraft i medlemslandene 1. november 2009.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved beslutning 86/2013, med forbehold om Stortingets samtykke.

Forslag til gjennomføring av forordningene i norsk rett ble fremmet i Prop 87 L (2013-2014) 9. mai 2014. (Feltene med dato for norsk gjennomføring og dato for varsling til ESA er fylt ut med fiktive datoer).

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 924/2009 av 16. september 2009 om betalinger på tvers av landegrensene i Fellesskapet og om opphevelse av forordning 2560/2001 ble vedtatt 16. september 2009.

Forordningen utvider kravet om like gebyrer for grensekryssende betalinger og nasjonale (innenlandske) betalinger, til også å gjelde direktedebiteringer. Dette kommer i tillegg til tilsvarende krav for kredittransaksjoner, elektroniske betalinger og minibankuttak. I tillegg styrkes tilsynsmyndighetenes rolle og det kreves etablert et system for utenrettslig klageordning for slike transaksjoner. Rapporteringskrav for transaksjoner vil gjelde for transaksjoner over euro 50.000. Hensikten med endringene har vært å legge tilrette for innføringen av SEPA (Single Euro Payment Area).

Vurdering

Norske banker deltar i dag i utviklingen av SEPA og inkluderingen av direktedebiteringer i dette systemet. Forordningen vil få betydning for prisingen av tjenestene som tilbys på dette området. Forordningen vil ikke få stor betydning for tilsynsmyndighetene, men den krever at myndighetene behandler klager på brudd på regelverket fra kunder og andre. Videre er det krav om etablering av et utenomrettslig klageorgan for forordningens virkeområde. For Norge vil dette naturlige ligge innenfor Bankklagenemndas virkeområde. De institusjoner som tilbyr slike tjenester i Norge er i dag medlem av nemnda. Forordningen må gjennomføres ved inkorporasjon i finansavtaleloven.

Andre opplysninger

EØS-regler som svarer til forordning 2560/2001 er i norsk rett gjennomført som "som sådan" (ved inkorporasjon) i et tillegg til lov 25. juni 1999 nr. 56 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven).

I forordning 2560/2001 gis det adgang for den enkelte medlemsstat utenfor euro-sonen å velge om nasjonal valuta skal omfattes av regelverket i forordningen. Norge har valgt ikke å innta norske kroner i reguleringen, og regelverket har derfor begrenset direkte betydning for norske institusjoner og kunder. Til tross for dette har forordningen hatt stor betydning for prissettingen på grensekryssende betalinger. Dette kommer frem i Norges Banks årlige undersøkelser på betalingsformidlingsområdet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)640
Rettsaktnr.: 924/2009
Basis rettsaktnr.: 2560/2001
Celexnr.: 32009R0924

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.03.2012
Frist returnering standardskjema: 11.05.2012
Dato returnert standardskjema: 14.05.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 086/2013
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.08.2013
Høringsfrist: 30.09.2013
Frist for gjennomføring: 03.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 01.05.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.05.2016

Lenker

Til toppen