Unntak fra utslippsmål (CO2)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Kommisjonens Forordning (EU) Nr. 63/2011 av 26. januar 2011 om gjennomføringsbestemmelser om dispensasjon fra de spesifikke CO2-utslippsmål i medhold av artikkel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009...

Commission Regulation (EU) No 63/2011 of 26 January 2011 laying down detailed provisions for the application for a derogation from the specific CO2 emission targets pursuant to Article 11 of Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.08.2011

Spesialutvalg: Miljø og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Forordningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 26. januar 2011, og trådte i kraft i EU den 16. februar 2011.

Forordningen var på nasjonal høring i november 2011.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning 63/2011 retter seg mot produsenter av personbiler, spesielt fabrikanter med små produksjonsvolum og nisjefabrikanter, og inneholder gjennomføringsbestemmelser til parlamentets og rådets forordning 443/2009 om CO2-utslipp fra personbiler, artikkel 11 (unntak). Forordning 63/2011 beskriver detaljerte krav til opplysninger i søknader om unntak fra de spesifikke CO2-utslippsmålene for bilprodusenter gitt i forordning 443/2009. De detaljerte opplysningene skal gjøre det mulig for EU-kommisjonen å avgjøre om bilprodusenten har rett til unntak fra de generelle utslippsmålene, og hvilket individuelt utslippsmål som kan settes for produsenten.

Forordning 443/2009 inneholder mål for gjennomsnittlig utslipp av CO2 for nyregistrerte personbiler i EU fra 2012, for hver bilprodusent. Dersom en bilprodusent ikke når et mål på 130 g/km, ilegger Kommisjonen (ESA) en økonomisk sanksjon (eng. premium). I henhold til artikkel 11 i forordningen, kan likevel små bilprodusenter søke om unntak fra det spesifikke målet. For produsenter som registrerer inntil 10 000 biler i EU pr år kan det etter søknad til EU-kommisjonen settes et individuelt mål ut fra produsentens økonomiske og tekniske evne. For produsenter som registrerer mellom 10 000 og 300 000 biler i EU pr år kan det etter søknad settes et mål som er 25 % lavere enn gjennomsnittlig utslipp fra denne produsentens biler registrert i 2007.

Merknader

EU-hjemmel 

Forordning 63/2011 er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende norsk rett

Det vises her til vurderingene som er gjort i EØS-notat til forordningene 443/2009. Norge har ikke tilsvarende regelverk som pålegger den enkelte produsent å nå et mål for gjennomsnittlig CO2-utslipp fra personbiler som registreres hvert år og har følgelig heller ingen dispensasjonsbestemmelser fra slikt regelverk.  

Norsk gjennomføring, administrative og økonomiske konskekvenser

Det vises her generelt til de vurderinger som er gjort i EØS-notat til forordningene 443/2009, herunder implementering i norsk rett. Norge har ikke bilprodusenter og reglene vil inntil slik produksjon er etablert ikke komme til anvendelse. 

Sakkyndige instansers merknader

Fornordningen har ikke vært på nasjonal høring.

Vurdering

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge. 

Forordningens detaljerte krav til opplysninger som skal være med i søknad om unntak er relevante og rimelige. Disse opplysningene vil gjøre det mulig for EU-kommisjonen å vurdere om bilprodusenten som søker har krav på unntak, samt hvilket utslippsmål som bør settes for denne produsenten. Samtidig gjør forordningen at systemet med unntak etter forordning 443/2009 artikkel 11 er forutsigbart for bilindustrien.

Norge har ingen bilprodusenter som omfattes av forordningens krav. Administrative konsekvenser er begrenset til arbeidet med å implementere rettsakten.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 63/2011
Basis rettsaktnr.: 443/2009
Celexnr.: 32011R0063

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2011
Frist returnering standardskjema: 10.03.2011
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker