European Social Entrepreneurship Funds (EuSEF)

Parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 av 17. april 2013 om europeiske sosiale entreprenørskapsfond

Regulation (EU) No. 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship funds.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 17 april 2013 og trådte i kraft i EU 22. juli 2013.

Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå. Forordningen ligger i køen av rettsakter som skal innlemmes i EØS-avtalen etter at tilsynsbyråsaken fikk sin løsning.

Departementet sendte 23. april 2015 på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til gjennomføring av antatt fremtidige forpliktelser som tilsvarer forordningen i norsk rett. Høringsfristen var 24. juli 2015.

Sammendrag av innhold

Rådet og Parlamentet vedtok 17. april 2013 en forordning om europeiske fond for sosialt entreprenørskap (forordning (EU) 346/2013, European Social Entrepreneurship Funds Regulation, EuSEF).

Et viktig formål med reguleringen er å lette tilgangen til kapital for fond med samfunnsnyttige formål.  Et rammeverk for slike fond er en del av EU-kommisjonens "Social Business Initiative" (COM(2011) 682/2).

Forordningen gir forvaltere av alternative investeringsfond som er registreringspliktige etter AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund Managers Directive, direktiv 2011/61/EU) adgang til å markedsføre sosiale entreprenørskapsfond som oppfyller kravene i forordningen grensekryssende etter en notifikasjonsordning, uten å måtte søke om konsesjon etter AIFM-direktivet. Registrering av fond og tilsyn skal forestås av nasjonale myndigheter, og det er også etablert en rapporteringsplikt til myndighetene. Forvaltere av fond som er registrert i medhold av forordningen, kan markedsføre slike fond i hele EØS-området og benytte betegnelsen "European Social Entrepreneurship Fund". Markedsføring i andre EØS-stater forutsetter at det meldes om grensekryssende virksomhet.

EuSEF-forordningen inneholder nærmere krav til fondene for at de skal kunne markedsføres grensekryssende som EuSEF. Fondene må investere minimum 70 % av forvaltningskapitalen i kvalifiserte investeringer. Som kvalifiserte investeringer regnes investeringer i særskilte foretak som ikke er tatt opp til handel på regulert marked, og som har som hovedformål å skape målbare og positive sosiale virkninger. Fondene skal - i tillegg til egenkapitalinstrumenter - kunne investere i gjeldsinstrumenter, og de skal kunne yte lån på visse vilkår. Forordningen inneholder også ytterligere krav til investeringene med videre.

Ifølge forordningen skal sosiale entreprenørskapsfond bare kunne markedsføres til profesjonelle kunder (som angitt i direktiv 2004/39/EF, MiFID), samt til andre investorer som investerer minst 100 000 euro og som skriftlig erklærer at de er klar over risikoen som er forbundet med investeringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen. Fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen, kan gjennomføres ved endringer i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen gir ingen plikt for forvaltere av alternative investeringsfond til å underlegge seg kravene i forordningen. Derimot gir forordningen forvalterne en rett til å markedsføre fond som oppfyller kravene i forordningen grensekryssende i EØS-området som "EuSEF" etter en notifikasjonsordning. I høringsnotat 17. desember 2014 utarbeidet av Finanstilsynet, fremgår det at tilsynet har begrenset grunnlag for å vurdere i hvilken grad det vil være interesse for registrering av forvaltere av slike fond i Norge. Videre fremgår det der at forordningen åpner for markedsadgang i EØS uten å søke om konsesjon som forvalter av alternative investeringsfond, forutsatt at kravene i forordningen oppfylles. Forordningen vil gi tilsynsmyndighetene nye oppgaver, men samtidig kan det bli noen færre foretak under tilsyn etter lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har i høringsnotat som departementet sendte på høring 23. april 2015 foreslått at fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen, gjennomføres som forskrift til lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond.

Departementet mener forordningen kan gjennomføres i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond. Det bør også foretas en endring i finansforetaksloven for å presisere at nevnte lov ikke er til hinder for at fond for sosialt entreprenørskap kan yte lån i tråd med bestemmelsene i forordningen.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen kan gjennomføres ved endringer i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2011)862
Rettsaktnr.: 2013/346/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0346

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2015
Frist returnering standardskjema: 16.07.2015
Dato returnert standardskjema: 18.09.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.04.2015
Høringsfrist: 24.07.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker