Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

UCITS V

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/91/EU av 23. juli 2014 om endringer i direktiv 2009/65/EF om regulering av verdipapirfond (UCITS) mht. depotmottakere, godtgjørelsesordninger og sanksjoner

Directive 2014/91/EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 amending directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as regards depositary functions, remuneration policies and sanctions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Direktivet ble vedtatt i EU 23. juli 2014.

Lov- og forskriftsendringer som gjennomfører direktivet i norsk rett er vedtatt og har trådt i kraft.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2014/91/EU ble vedtatt i EU 23. juli 2014.

Direktivet endrer direktiv 2009/65/EF (UCITS IV-direktivet). UCITS-direktivet regulerer verdipapirfond som kan markedsføres over lande­grensene innen EØS. EØS-regler som svarer til UCITS IV-direktivet er gjennomført i norsk rett i verdipapirfondloven av 25.11.2011 nr. 44 og verdipapirfond­forskriften av 21.12.2011 nr. 1467. I UCITS V ble det vedtatt nye bestemmelser om godtgjørelsesordninger, depotmottakere og sanksjoner.  Reglene om godtgjørelsesordninger er i stor grad likelydende med tilsvarende regler i direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond. Det er krav om at ledende ansatte med flere i forvaltningsselskap for verdipapirfond skal underlegges krav til godtgjørelsesordninger. Når det gjelder depotmottakere, er det blant annet krav om at det skal oppnevnes en depotmottaker for hvert fond, det stilles nærmere krav til depotmottakeravtalene, og det er gitt regler om kontanthåndtering, oppbevaring og forvaltning av aktiva, utkontraktering, erstatningsansvar mv. Direktivet inneholder også regler om tilsyn og sanksjoner.

Gjennomføringsfristen for UCITS V i EU var 18. mars 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Ved lov 16. desember 2016 nr. 90 vedtok Stortinget endringer i verdipapirfondloven som gjennomførte store deler av EØS-forpliktelser som tilsvarer UCITS V-direktivet i norsk rett. Lovendringene trådte i kraft 1. januar 2018.

Resten av UCITS V-direktivet ble gjennomført i norsk rett ved forskrift 18. desember 2017 nr. 2141 om endringer i forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven. Forskriftsendringene trådte i kraft 1. januar 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I Prop. 154 L (2015-2016) kapittel 6.1 har departementet vist til at UCITS V skjerper kravene til depotmottakers plikter og ansvar. De nye bestemmelsene innebærer blant annet at det stilles større krav til depotmottakeres administrative interne prosesser og tekniske systemer. Dette antas å føre til økte kostnader for depotmottakerne, noe som kan føre til at forvaltningsselskapene må betale høyere priser for depotmottakertjenestene. Endringene vil samtidig kunne bidra til å øke investorenes tillit til verdipapirfondsmarkedet og til verdipapirfond som spareform.

Kravene i direktivet til godtgjørelsesordninger for ansatte i forvaltningsselskaper for verdipapirfond antas å få beskjedne økonomiske og administrative konsekvenser, siden forvaltningsselskapene allerede etter gjeldende norsk rett har plikt til å ha godtgjørelsesordninger som langt på vei er sammenfallende med kravene i UCITS V.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet er behandlet i spesialutvalget for finansielle tjenester.

Finanstilsynet har i høringsnotat som departementet sendte på høring 21. september 2015, foreslått endringer i verdipapirfondloven og tilhørende forskrift for å gjennomføre fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer UCITS V-direktivet i norsk rett. Departementet fulgte opp forslagene i Prop. Prop. 154 L (2015-2016). Stortinget har vedtatt lovendringer som foreslått i proposisjonen, jf. lov 16. desember 2016 nr. 90. Disse trådte i kraft 1. januar 2018.

Direktivet anses å være EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant. Direktivet medførte behov for endringer i verdipapirfondloven, som ble vedtatt ved lov 16. desember 2016 nr. 90) og tilhørende forskrift. Lov- og forskriftsendringer er vedtatt og trådte i kraft 1. januar 2018. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2012)0350
Rettsaktnr.: 2014/91/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/65/EU
Celexnr.: 32014L0091

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.09.2014
Frist returnering standardskjema: 13.10.2014
Dato returnert standardskjema: 03.11.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.09.2015
Høringsfrist: 01.12.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen