Høring - forslag til endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V)

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i verdipapirfondloven og –forskriften. Forslaget skal gjennomføre antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer UCITS V-direktivet (direktiv 2014/91/EU) i norsk rett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2015

Vår ref.: 15/3829 IG

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i verdipapirfondloven og –forskriften. Forslaget skal gjennomføre antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer UCITS V-direktivet (direktiv 2014/91/EU) i norsk rett, jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

1. Spørsmål om hvorvidt Finanstilsynet bør få tilgang til trafikkdata fra teleoperatører

Finanstilsynet har i vedlagte høringsnotat pkt. 4.3.2 uttalt at spørsmålet om tilsynsmyndigheten (Finanstilsynet) bør gis adgang til å innhente trafikkdata fra teleoperatører er et nasjonalt valg. I høringsnotatet har Finanstilsynet foreslått at det gis adgang til å innhente trafikkdata fra teleoperatører etter mønster fra reglene i verdipapirhandelloven § 15-3. Reglene i verdipapirhandelloven § 15-3 er foreløpig ikke er satt i kraft.

Departementet har ikke tatt stilling til hvorvidt Finanstilsynet bør få adgang til å innhente trafikkdata ved mistanke om overtredelser av verdipapirfondloven, men ber om høringsinstansenes syn på spørsmålet.

For ordens skyld viser departementet til at dersom det skal innføres adgang for Finanstilsynet til å innhente trafikkdata fra teleoperatører, er det et grunnvilkår at det må foreligge «begrunnet mistanke» (dansk versjon) om overtredelse av verdipapirfondlovgivningen. Dette fremgår ved en inkurie ikke av lovteksten i vedlagte høringsnotat, jf. utkastet til endringer i verdipapirfondloven § 11-3.

2. Unntak fra offentleglova i visse tilfeller

UCITS V art. 99b inneholder regler om offentliggjøring av administrative sanksjoner mv. og unntak fra hovedregelen om offentliggjøring.

Lignende regler i markedsmisbruksdirektivet (direktiv 2003/6/EF) art. 14(4)(som antas å bli avløst av reglene i forordning (EU) 596/2014 om markedsmisbruk art. 34) er gjennomført i verdipapirhandelloven § 15-6 tredje ledd, jf. Prop. 87 L (2013-2014) kapittel 10.

For å unngå at det oppstår tvil om hvorvidt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer UCITS V art. 99b er gjennomført i norsk rett, foreslår departementet følgende bestemmelse i verdipapirfondloven ny § 11-8:

§ 11-8 Finanstilsynets taushetsplikt

Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for Finanstilsynet eller departementet, har taushetsplikt overfor uvedkommende om opplysninger som omhandler tiltak og sanksjoner som knytter seg til overtredelse av regler i loven her eller forskrifter gitt i medhold av loven, dersom offentliggjøring av opplysningene kan skape alvorlig uro på finansmarkedene eller påføre de berørte parter uforholdsmessig stor skade.

3. Høringsfrist mv.

Vi ber den enkelte høringsinstans vurdere om den bør forelegge saken for eventuelle underliggende enheter, medlemmer, organisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 1.desember 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energi Norge
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansmarkedsfondet, Norges Forskningsråd
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Initiativ for etisk handel
Knowledge Group
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Sjøoffisersforbund
Nordic Trustee
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norsk Kapitalforvalterforening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet