Krav til opplysninger ved rapportering

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 av 3. april 2012 om overvåking og rapportering av data om registrering av nye lette varebiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 293/2012 of 3 April 2012 on monitoring and reporting of data on the registration of new light commercial vehicles pursuant to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2013

Spesialutvalg: Miljø og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt 3. april 2012, og trådte i kraft i EU 7. april 2012.

Forordningen har ikke vært på nasjonal høring.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 om overvåkning og rapportering av data om registrering av nye varebiler, implementerer kravet om overvåkning og rapportering i parlaments- og rådsforordning (EU) 510/2011 om CO2-utslipp fra varebiler.

Forordning 293/2012 angir detaljerte krav som medlemslandene må følge når de rapporterer inn data til kommisjonen. Dette er data som brukes til å beregne om de enkelte bilprodusentene når sine spesifikke utslippsmål hvert år, og som danner basis for å beregne bøtene de produsentene som ikke når sine mål, skal betale. Det er derfor viktig at dataene er tilstrekkelig nøyaktige, samtidig som det skal være en overkommelig oppgave for medlemslandene å rapportere.

Forordningen spesifiserer i detalj hvilke data som skal innrapporteres, og hvilke datakilder som kan brukes. Videre spesifiseres hvordan noen spesielle kjøretøy skal innrapporteres. Dette gjelder enkeltgodkjente kjøretøy og nasjonalt typegodkjente kjøretøy, hvor det er vanskelig å følge systemet som gjelder for rapportering for EF-typegodkjente kjøretøy.


Merknader

EU-hjemmel

Forordningen er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

For detaljer om gjeldende rett, norsk mulig gjennomføring, adminstrative og økonomiske konsekvenser samt rubrisering ihht UD's mal og mulig art 103-forbehold, se EØS-notat til forordning 510/2011.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Det vises til vurderinger gjort i EØS-notat om forordning 510/2011.

Forordning 293/2012 er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 293/2012
Basis rettsaktnr.: 510/2011
Celexnr.: 32012R0293

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker