Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Krav til opplysninger ved rapportering

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 av 3. april 2012 om overvåking og rapportering av data om registrering av nye lette varebiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011...

Commission Implementing Regulation (EU) No 293/2012 of 3 April 2012 on monitoring and reporting of data on the registration of new light commercial vehicles pursuant to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2013

Spesialutvalg: Transport og Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt 3. april 2012, og trådte i kraft i EU 7. april 2012.

Rettsakten ble sendt på nasjonal høring den 10.02.16, med høringsfrist satt til 24.03.16.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 16.06.17, beslutning nr. 111/2017. Forordningen ble tatt inn i ny forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, med vedtakelsesdato 28.12.18. Forskriften trådte i kraft 1.1.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 om overvåkning og rapportering av data om registrering av nye varebiler, implementerer kravet om overvåkning og rapportering i parlaments- og rådsforordning (EU) 510/2011 om CO2-utslipp fra varebiler.

Forordning 293/2012 angir detaljerte krav som medlemslandene må følge når de rapporterer inn data til kommisjonen. Dette er data som brukes til å beregne om de enkelte bilprodusentene når sine spesifikke utslippsmål hvert år, og som danner basis for å beregne gebyrene de produsentene som ikke når sine mål, skal betale. Det er derfor viktig at dataene er tilstrekkelig nøyaktige, samtidig som det skal være en overkommelig oppgave for medlemslandene å rapportere.

Forordningen spesifiserer i detalj hvilke data som skal innrapporteres, og hvilke datakilder som kan brukes. Videre spesifiseres hvordan noen spesielle kjøretøy skal innrapporteres. Dette gjelder enkeltgodkjente kjøretøy og nasjonalt typegodkjente kjøretøy, hvor det er vanskelig å følge systemet som gjelder for rapportering for EF-typegodkjente kjøretøy.


Merknader

EU-hjemmel

Forordningen er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende rett 

Vi har ingen tilsvarende bestemmelser i norsk kjøretøyrelatert regelverk i dag.

Norsk gjennomføring 

Det vises generelt til tilsvarende merknader i EØS-notat om forordning (EU) 510/2011, herunder spørsmålet om rubrisering i forhold til EU's mal og artikkel 103-forbehold.  

Rettsakten er foreslått gjennomført i ny lov og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter. Rettsakten er planlagt å tas inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 13. juni 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for transport, og er vurdert relevant og akseptabel for Norge.

Forordningene 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter, ble sendt på nasjonal høring den 10. februar 2016 med høringsfrist satt til 24. mars 2016.

Vurdering

Det vises til vurderinger gjort i EØS-notat om forordning 510/2011.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 293/2012
Basis rettsaktnr.: 510/2011
Celexnr.: 32012R0293

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.04.2012
Frist returnering standardskjema: 16.05.2012
Dato returnert standardskjema: 16.05.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.06.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.02.2016
Høringsfrist: 24.03.2016
Frist for gjennomføring: 02.02.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 28.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.01.2019

Lenker

Til toppen