Revidert pensjonskassedirektiv (IORP II)

Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om pensjonskassers virksomhet og tilsynet med dem (revisjon)

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (recast)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Tjenstepensjoner

Status

EU-kommisjonen la frem sitt forslag 27. mars 2014. Forslaget ble behandlet i Rådet senere i 2014, men det foreligger foreløpig ikke endelige vedtak fra Rådet og Parlamentet.

EU-kommisjonen igangsatte sitt arbeid med revisjon av pensjonskassedirektivet (2003/41/EF) i 2008. Direktivet gjelder pensjonsforetak hvis virksomhet er begrenset til tjenestepensjonsordninger i arbeidsforhold. I Norge omfatter direktivet pensjonsforetak i form av fondsbaserte pensjonskasser opprettet av arbeidsgiver for ansatte i privat og kommunal virksomhet. Direktivet, som angir minimumskrav, innebærer bl.a. at pensjonsforetak, som avgir garantier eller forsikrer biometrisk risiko, er underlagt samme krav til solvens som gjaldt for livsforsikringsselskap (Solvens I).

Kommisjonens siktemål med et revidert pensjonskassedirektiv er bl.a. en større grad av harmonisering av regelverket for pensjonskasser, og slik styrke det felles indre marked, og å fremme transparens og god virksomhetsstyring. Kommisjonen tok i sitt arbeid utgangspunkt i Solvens II-direktivet (2009/138/EF), men presiserte ovenfor EIOPA at det skulle tas hensyn til ulikheter mellom de ytelsesbaserte pensjonsordninger som er garantert av pensjonsinnretningen og de som er garantert av arbeidsgiver(ne) (sponsor(ene)). EIOPA sendte sin anbefaling til Kommisjonen i februar 2012 etter å ha gjennomført to åpne konsultasjoner i markedet. EIOPA sin behandling viste at behovet for en revisjon og harmonisering av solvensregelverket for  tjenestepensjonskasser er omstridt. Kommisjonens forslag omfatter ikke nytt solvensregelverk, bl.a. fordi en beregningsstudie (EIOPA) i 2013 viste at det var behov for nærmere utredning av flere forhold. Forslaget omfatter regler som kan sies å korrespondere til Solvens II-regelverkets pilar II og III, dvs. regler om bl.a. risikostyring, tilsyn, markedsdisiplin og rapportering (solvensregelverk​et er Solvens II-regelverkets pilar I). 

Vurdering

 Et revidert pensjonskassedirektiv antas å være EØS-relevant.

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2014)0167
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen