Høring - gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.10.2019

Vår ref.: 18/1874

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til regler som gjennomfører direktiv (EU) 2016/2341 om virksomheten til og tilsynet med tjenestepensjonsforetak (IORP II). Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.

Reglene som gjennomfører IORP II-direktivet, vil gjelde for pensjonsforetak, dvs. pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak. Direktivet viderefører i det alt vesentligste bestemmelsene i tjenestepensjonsdirektivet (2003/41/EF) om anvendelsesområde, registrering/tillatelse, krav til forsikringsmessige avsetninger og kapitalkrav samt krav til forsvarlig kapitalforvaltning. De vesentligste endringene i direktivet gjelder områdene grensekryssende aktivitet, virksomhetsstyring, opplysningsplikt overfor medlemmer, tilsyn og åpenhet om virksomheten. Det foreslås endringer i finansforetaksloven og forsikringsvirksomhetsloven med tilhørende forskrifter samt bl.a. i forskrift om pensjonsforetak.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 24. oktober 2019.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på departementets hjemmesider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

 

Akademikerne

Aktuarkonsulenters Forum

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsgiverorganisasjonen for samvirkeforetak

Barne- og familiedepartementet

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Coop Norge SA

Den norske advokatforening

Den norske aktuarforening

Den norske Revisorforening

Duvi Pensjon AS

Econa

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Hovedorganisasjonen Virke

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

KS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges Bank

Norges Juristforbund

Norges Rederiforbund

Norske finansanalytikeres forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Samferdselsdepartementet

Skattedirektoratet

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utenriksdepartementet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet