Overvåking av CO2-utslipp fra personbiler

Kommisjonsforordning (EU) nr. 397/2013 av 30. april 2013 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 om overvåkng av CO2 utslipp fra nye personbiler

Commission Regulation (EU) No 397/2013 of 30 April 2013 amending Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the monitoring of CO2 emissions from new passenger cars

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2013

Spesialutvalg: Transport og Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt 30. april 2013 og trådte i kraft 8. mai 2013. (Oj. 1. mai 2013) 

Rettsakten ble sendt på nasjonal høring den 10.02.16, med høringsfrist satt til 24.03.16.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 16.06.17, beslutning nr. 109/2017. Forordningen ble tatt inn i ny forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, med vedtakelsesdato 28.12.18. Forskriften trådte i kraft 1.1.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en endring av 443/2009, spesielt artikkel 8. Rapporteringene fra bilprodusentene i 2010 og 2011 viste at det var behov for endringer for å forenkle, men også bedre kvaliteten på data som rapporteres iht 443/2009. For å øke kvaliteten gjøres den tildigere frivillige rapporteringen nå obligatorisk. En annen endring er at personbiler med nasjonal godkjenning av et lite antall (personbiler som produserees i små serier) iht. art. 23 i direktiv 2007/46/EC, eller ved individuell godkjenning iht. art 24 i nevet direktiv, skal ikke tas med ved beregning gjennomsnittlig spesifikt utslipp fra hver bilprodusent, men rapporteres som aggregerte data på årsbasis. Endringene fremgår av nytt Annex II, som i sin helhet erstatter Annex II i forordning 443/2009. Informasjon som skal rapporteres hentes fra personbilens samsvarssertifikat (COC) eller som er konsistent med COC utstedt av produsenten av den relevante personbilen. 

Rapporteringsforpliktelsen endres marginalt som følge av rettsakten.


Merknader

EU-hjemmel

Forordning (EU) nr. 397/2013 er en forordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.  

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området

Det vises til vurderingene som er gjort i EØS-notat til forordningene 443/2009 og forsåvidt 1014/2010. Det er i dag ikke norsk regelverk som krever rapportering av registrerings- og CO2-data for personbiler til EU. Likevel har Norge fulgt opp rapporteringskravene i forordning 443/2009 og forordning 1014/2010 frivillig, så langt det er mulig med dagens datasystem for registrering av kjøretøy (Autosys).

Gruppering jf UD's mal og art 103-forbehold

Forordning 443/2009 er kategorisert til Gruppe 1 og det er tatt 103-forbehold. Forordning 443/2009 er planlagt innlemmet i EØS-avtalen på møte i feb. 2014. Avledete rettsakter, herunder forordning 397/2013, kategoriseres til gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper inn i norsk handlefrihet.

Norsk gjennomføring

Det vises her generelt til de vurderinger som er gjort i EØS-notat til forordningen 443/2009, herunder spørsmålet om rubrisering i forhold til EU's mal og artikkel 103-forbehold.

Rettsakten er foreslått gjennomført i ny lov og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter. Rettsakten er planlagt å tas inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 13. juni 2017.

Økonomiske og administrative konskekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for transport, og er vurdert relevant og akseptabel for Norge.

Forordningene 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter, ble sendt på nasjonal høring den 10. februar 2016 med høringsfrist satt til 24. mars 2016.

Vurdering

Norge per i dag ingen bilprodusenter som blir berørt av forordningen. Norge rapporterer årlig tekniske data og antall nyregistreringer til EU i henhold til forordning 443/2009. Disse opplysningene blir likevel ikke inkludert i Kommisjonens beregninger av gjennomsnittlig utslipp for hver bilfabrikant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 397/2013
Basis rettsaktnr.: 443/2009
Celexnr.: 32013R0397

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.05.2013
Frist returnering standardskjema: 12.06.2013
Dato returnert standardskjema: 12.06.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.06.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 109/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.02.2016
Høringsfrist: 24.03.2016
Frist for gjennomføring: 02.02.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 28.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.01.2019

Lenker