Forordning om grensekryssende meldinger etter direktiv 2013/36/EU

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 926/2014 av 27. august 2014 om gjennomføringsmessige tekniske standarder for standardskjemaer, -modeller og -prosedyrer for rapportering om anvendelsen av etableringsretten og retten til fri tjenesteyting i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

Commission Implementing Regulation (EU) No 926/2014 of 27 August 2014 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for notifications relating to the exercise of the right of establishment and the freedom to provide services according to Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen ble publisert i Official Journal 28. august 2014, og trådte i kraft i EU 20 dager senere.

Sammendrag av innhold

Forordningen utfyller artikkel 35 (6), 36 (6) og 39 (5) i kapitaldekningsdirektivet (2013/36/EU) om notifikasjoner ved grenseoverskridende virksomhet og filialetablering mellom medlemsstatene. Den gir nærmere regler om notifikasjonsprosessen, og skjemaer som skal brukes i den anledning. Formålet er å få klarhet i, og effektivisere, prosessen mellom medlemstatene. Sentralt her er at medlemsstatenes frister for å sende og godta notifikasjoner skal klargjøres, spesielt med tanke på at institusjonenes adgang til å starte opp virksomhet i vertslandet avhenger av dette. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det antas at det må gjøres endringer i følgende forskrifter for å implementere forordningen:
- Forskrift av 2. mai 1994 nr. 326 om filial av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, m.m.
- Forskrift av 7. juli 1994 nr. 717 om grenseoverskridende tjenesteyting av utenlandske banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, m.m.
- Forskrift av 28. juni 1996 nr. 678 om norske kredittinstitusjoners virksomhet i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

I tillegg kan det vurderes å gjøre endringer i forskrift 28. desember 1993 nr. 1257 om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 926/2014
Basis rettsaktnr.: 2013/36/EU
Celexnr.: 32014R0926

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.09.2014
Frist returnering standardskjema: 13.10.2014
Dato returnert standardskjema: 23.09.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen