Utfyllende regler til kapitalkravreglene for banker mv (CRDIV) om grensekryssende meldinger

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 926/2014 av 27. august 2014 om gjennomføringsmessige tekniske standarder for standardskjemaer, -modeller og -prosedyrer for rapportering om anvendelsen av etableringsretten og retten til fri tjenesteyting i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

Commission Implementing Regulation (EU) No 926/2014 of 27 August 2014 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for notifications relating to the exercise of the right of establishment and the freedom to provide services according to Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen ble publisert i Official Journal 28. august 2014, og trådte i kraft i EU 20 dager senere.

Sammendrag av innhold

Forordningen utfyller artikkel 35 (6), 36 (6) og 39 (5) i kapitaldekningsdirektivet (2013/36/EU) om notifikasjoner ved grenseoverskridende virksomhet og filialetablering mellom medlemsstatene. Den gir nærmere regler om notifikasjonsprosessen, og skjemaer som skal brukes i den anledning. Formålet er å få klarhet i, og effektivisere, prosessen mellom medlemstatene. Sentralt her er at medlemsstatenes frister for å sende og godta notifikasjoner skal klargjøres, spesielt med tanke på at institusjonenes adgang til å starte opp virksomhet i vertslandet avhenger av dette. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift (inkorporasjon). 

Øk. og adm. konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabel. 

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 926/2014
Basis rettsaktnr.: 2013/36/EU
Celexnr.: 32014R0926

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.09.2014
Frist returnering standardskjema: 13.10.2014
Dato returnert standardskjema: 23.09.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker