Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av vedlegg I til forordning 443/2009

Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 2015/6 av 31. oktober 2014 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 for å ta høyde for utviklingen i vekten av nye personbiler registrert i 2011, 2012 og 2013

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/6 of 31 October 2014 amending Annex I to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council in order to take into account the evolution of the mass of new passenger cars registered in 2011, 2012 and 2013

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.01.2015

Spesialutvalg: Transport og Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt 31. oktober 2014, og trådte i kraft i EU 27. januar 2015.

Rettsakten ble sendt på nasjonal høring den 10.02.16, med høringsfrist satt til 24.03.16.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 16.06.17, beslutning nr. 109/2017. Forordningen ble tatt inn i ny forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, med vedtakelsesdato 28.12.18. Forskriften trådte i kraft 1.1.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Basisforordning 443/2009 retter seg i første rekke mot personbilprodusenter og er en del av EUs arbeid med å redusere utslipp av CO2 fra personbiler. I forordningens vedlegg I er det angitt hvordan bilprodusentenes spesifikke utslippsmål for CO2 skal beregnes. Til beregningen benyttes en gjennomsnittsvekt, M0, satt til 1372,0 kg. Verdien for gjennomsnittsvekten skal justeres hvert tredje år (jf. forordningens artikkel 13 nr. 2) for å ta hensyn til endringer i vekten på nye kjøretøy som registreres i EU.

Forordning 2015/6 fastsetter ny verdi for gjennomsnittsvekten M0. Verdien er basert på data fra rapporteringer for kalenderårene 2011, 2012 og 2013. Den nye verdien er basert på et vektet gjennomsnitt som tar hensyn til antallet nye registeringer i hvert referanseår. Med virkning fra 1. januar 2016 økes verdien av M0 med 20,4 kg til 1392,4 kg.

Merknader
EU-hjemmel

Forordning 2015/6 er en endringsforordning, vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Norsk gjennomføring

Det vises her generelt til de vurderinger som er gjort i EØS-notat til forordningen 443/2009, herunder spørsmålet om rubrisering i forhold til EU's mal og artikkel 103-forbehold.

Rettsakten er foreslått gjennomført i ny lov og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter. Rettsakten er planlagt å tas inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 13. juni 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for transport, og er vurdert relevant og akseptabel for Norge.

Forordningene 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter, ble sendt på nasjonal høring den 10. februar 2016 med høringsfrist satt til 24. mars 2016.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/6/EU
Basis rettsaktnr.: 443/2009
Celexnr.: 32015R0006

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2015
Frist returnering standardskjema: 30.01.2015
Dato returnert standardskjema: 30.01.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.06.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 109/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.02.2016
Høringsfrist: 24.03.2016
Frist for gjennomføring: 02.02.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 28.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.01.2019

Lenker

Til toppen