Kommisjonsgjennomføringsforordning om europeisk profesjonskort og varslingsmekanismer etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet

Kommisjonens gjennomføringsforordning 2015/983 av 24. juni 2015 om prosedyrer for utstedelse av europeisk profesjonskort og bruk av varslingsmekanismer etter direktiv 2005/36/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/983 of 24 June 2015 on the procedure for issuance of the European Professional Card and the application of the alert mechanism pursuant to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.01.2015

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.06.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Europakommisjonen vedtok 24. juni 2015 gjennomføringsforordningen.

Sammendrag av innhold

I direktiv 2013/55/EU som moderniserer direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner er det bestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanismer for visse yrker. Europakommisjonen fikk delegert myndighet til å utarbeide gjennomføringsrettsakter. Profesjonskort er et alternativ som søker kan benytte for å bli raskere godkjent.

Europakommisjonen har foreslått Kommisjonsgjennomføringsforordning som gir regler for prosedyrer for utstedelse av europeisk profesjonskort og bruk av varslingsmekanismer.

Europeisk profesjonskort

Profesjonskort er et alternativ for følgende yrker:

  • Sykepleier med ansvarlig for alminnelig pleie
  • Farmasøyt (provisorfarmasøyt)
  • Fysioterapeut
  • Fjellguide
  • Eiendomsmegler

Det er regler for hvilke ansvarlige myndigheter som skal være involvert i prosessen med profesjonskort. Videre er det regler for hvilken dokumentasjon som skal leveres en søknad, hvordan den skal godkjennes eller verifiseres og hvilke krav som kan stilles til oversettelse. Både hjemstat og vertstat har oppgaver i forbindelse med profesjonskort. For midlertidig tjenesteytelse hvor det i vertstaten ikke er krav til forhåndsgodkjenning vil det være hjemstaten som lager et profesjonskort. Det er også regler for betaling av profesjonskort.

Landene skal utpeke ansvarlig myndighet for hvert av de yrkene som skal være ansvarlig for behandlingen av søknaden om profesjonskort.

Søknad om profesjonskort gjøres via Internal Market Information system (IMI).

Varslingsmekanismer

Landene skal utpeke ansvarlige myndigheter som kan håndtere utgående og inngående varslinger, ansvarlig myndighet skal ha tilgang til de opplysninger som er gitt i direktivet. Det er opp til landene selv å organisere hvordan de vil organisere mottak av varslinger internt, det kan utpekes en eller flere koordinatorer som kan se de ulike opplysningene og fordele til riktig godkjenningsmyndighet. Forordningen har regler om hvordan den enkelte varsling skal behandles. Det er kun den myndighet som har fått tildelt varslingen som kan åpne den. Det er begrenset hvilken informasjon som varsles, dette kommer også frem i artikkel 56a §§ 2 eller 3 i direktivet. Det er krav til når varsling skal skje og når en skal melde fra om opphør av varsling.

Varslingen vil skje via Internal Market Information system (IMI).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om lov og forskrift som skal gjennomføre direktiv 2005/36/EF og endringsdirektiv 2013/55/EU i norsk rett for alle yrker bortsett fra helsepersonell og dyrehelsepersonell. Kommisjonsgjennomføringsforordningen foreslås tatt inn som et vedlegg til forskriften. Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med et forslag om endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell og vil i den forbindelse vurdere blant annet hvordan kommisjonsforordningen skal gjennomføres for helsepersonell. Tilsvarende vil Landbruks- og matdepartementet vil vurdere hvordan forordningen skal gjennomføres for veterinærer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er vanskelig å forutse hvor mange som vil benytte profesjonskort, det vil også variere med de ulike yrkene. Det vil være noen økte administrative byrder for ansvarlig myndigheter som hjemstat, samtidig vil godkjenningen være enklere og gå raskere for søkere som har et profesjonskort og som ønsker å etablere seg i Norge. Da har allerede hjemstaten gått god for en del av informasjonen.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Kommisjonsforordningen gir regler for prosedyren for utstedelse av profesjonskort og varslingsmekanismer. Selve prinsippet om profesjonskort og varsling er i direktiv 2013/55/EU. Direktivet er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen. Gjennomføringsforordningen inneholder teknsike regler som følger av direktivene og anses ikke som problematiske.

Forordningen vurderes EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)983
Rettsaktnr.: 2015/0983
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0983

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.08.2015
Frist returnering standardskjema: 21.12.2015
Dato returnert standardskjema: 29.02.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.11.2015
Høringsfrist: 10.02.2016
Frist for gjennomføring:

Lenker