Utfyllende regler til kapitalkravreglene for banker mv (CRR) som presiserer tiden fra mislighold til kontrakten kan avsluttes

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/585 av 18. desember 2014 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder tekniske standarder om presisering av margin risiko perioder.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/585

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen trådte i kraft i EU 5. mai 2015. Forordningen er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen. 


 

Forordningen er en gjennomføringsforordning til EMIR, og presiser tiden frem til kontrakten kan avsluttes for en motregningsgruppe. Institusjoner som er medlemmer av oppgjørssentraler skal legge til grunn denne tiden for transaksjoner hvor medlemmet opptrer som et mellomledd med oppgjørssentralen. Forordningen er kun relevant for institusjoner som benytter intern metode (IMM-metode) for motpartsrisiko. 

Rettslige konsekvenser 

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift (inkorporasjon). 

Øk. og adm. konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen antas å være EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 585/2015
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32015R0585

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.12.2014
Frist returnering standardskjema: 10.04.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker