Utfyllende regler til kapitalkravreglene for banker mv (CRR) om hvordan vilkårene om preferanse til utbytte kan fastsettes for ren kjernekapital

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/850 av 30. januar 2015 om endring av delegert forordning (EU) nr. 241/2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder reguleringstekniske standarder for krav til institusjoners ansvarlige kapital

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/850 of 30 January 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 241/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for Own Funds requirements for institutions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.11.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonsforordningen er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til CRR (kapitalkravsregelverk for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak). Det gis nærmere bestemmelser om hvordan vilkårene for preferanse til utbytte kan fastsettes for kapital som kan medregnes som ren kjernekapital.

Rettslige konsekvenser 

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift (inkorporasjon). 

Øk. og adm. konsekvenser

Hovedreglene i forordningen er fra før gjennomført i norsk rett, jf.forskrift om beregning av ansvarlig kapital § 14 nr. 4. Forordningen forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 850/2015
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0850

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.02.2015
Frist returnering standardskjema: 27.05.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker