Forordning til UCITS IV om depotmottakers plikter

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2016/438 av 17. desember 2015 som utfyller Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EC med hensyn til depotmottakers forpliktelser

Commission Delegated Regulations (EU) 2016/438 of 17 December 2015 supplementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council with regard to obligations of depositaries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.04.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordning (EU) 2016/438 ble vedtatt i EU 17. desember 2015. Forordningen utfyller UCITS IV-direktivet slik det er endret gjennom UCITS V. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen 23. mars 2018. EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen er gjennomført ved endringer i verdipapirfondforskriften som trådte i kraft 3. april 2018.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2016/438 ble vedtatt av EU-kommisjonen 17. desember 2015.

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF om samordning av lover og visse administrative bestemmelser om regulering av verdipapirfond (UCITS IV-direktivet) for så vidt gjelder depotmottakers plikter.  

Forordningen inneholder detaljerte regler om depotmottakers oppgaver og ansvar. Formålet er å sikre en ensartet gjennomføring og praktisering innen EØS av de nye depotmottakerreglene i UCITS V-direktivet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 23. mars 2018.  

EØS-regler som svarer til forordningen, er gjennomført i norsk rett ved endring i forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven .  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsforordning (EU) 2016/438 utfyller de nye reglene i UCITS V-direktivet om depotmottakers plikter. Endringene antas å føre til noe økte kostnader for depotmottakerne. Samtidig vil de nye kravene til depotmottakerne kunne bidra til å øke investorenes tillit til verdipapirfondsmarkedet og til verdipapirfond som spareform.

Sakkyndige instansers merknader

Departementet sendte 7. februar 2017 på høring et forslag utarbeidet av Finanstilsynet til gjennomføring av fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen i norsk rett. 

Vurdering

Kommisjonsforordning (EU) 2016/438 anses EØS-relevant. Forordningen forventes å kunne gi positive effekter på depotmottakerfunksjonen; noe som igjen innebærer en styrket investorbeskyttelse. Forordningen er gjennomført som forskrift i norsk rett ved endringer i verdipapirfondforskriften. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 438/2016
Basis rettsaktnr.: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EC
Celexnr.: 32016R0438

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2015
Frist returnering standardskjema: 08.04.2016
Dato returnert standardskjema: 08.04.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.02.2017
Høringsfrist: 22.03.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker