Referansedokument for beste miljøpraksis i turistsektoren (EMAS)

Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/611 av 15. april 2016 om referansedokumentet for beste miljøledelse, sektorspesifikke miljøprestasjonsindikatorer og referanser for beste praksis i turistsektoren jf. europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om organisasjoners frivillige deltakelse i miljøledelsessystemet EMAS

Commission Decision (EU) 2016/611 of 15 April 2016 on the reference document on best environmental management practice, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the tourism sector under Regulation (EC) No 1221/2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.05.2016

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er tatt inn iEØS avtalen

Sammendrag av innhold

Referansedokument for beste miljøpraksis i turistnæringen

Dokumentet er utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av Europakommisjonen. Bakgrunnen er EMAS-forordningen (1221 /2009) som fastlegger at det skal utarbeides referansedokumenter for beste miljøpraksis for flere sektorer hvor EMAS-registrering av organisasjoner vil kunne være aktuelt. Turistnæringen er det andre dokumentet som er ferdigstilt (detaljhandelen var det første). Det vil bli utarbeidet referansedokumenter for følgende sektorer:

 • Detaljhandel (ferdig 2015)
 • Tourism (Turistsektoren)
 • Construction (Bygg & anlegg)
 • Public Administration (Offentlig administrasjon)
 • Agriculture — Crop production and Animal production (Landbruksproduksjon)
 • Food and beverage manufacturing (Produksjon av næringsmidler og drikkevarer)
 • Car manufacturing (Produksjon av biler)
 • Manufacture of electronical and electric equipment (produksjon av elektronisk og elektriske utstyr)
 • Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment (Produksjon av metallprodukter untatt
 • maskiner og utstyr)
 • Waste management (Avfallshåndtering)
 • Telecommunications (Telekommunikasjon)

Les mer her: http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/guidance_en.htm

EMAS-forordningen (1221/2009) er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX (miljø), kapittel I (generelt).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten har ingen rettslige konsekvenser for Norge

Dokumentet er ikke juridisk bindende for EMAS-registrerte organisasjoner, men organisasjonene og miljøkontrollørene skal ha kunnskap om innholdet i dokumentet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/611/EU
Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)
Celexnr.: 32016D0611

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.04.2016
Frist returnering standardskjema: 02.06.2016
Dato returnert standardskjema: 02.06.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 195/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker