Utfyllende regler til kapitalkravreglene for banker mv (CRR) om forsvarlig verdsettelse

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/101 av 26. oktober 2015 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder regulatoriske tekniske standarder for forsvarlig verdsettelse i henhold til artikkel 105(14)

Commision delegated regulation (EU) 2016/101 of 26 October 2015 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to technical standards for prudent valuation under Article 105(14)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og trådt i kraft i EU, og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Den tekniske standarden gir utfyllende bestemmelser til kapitalkravsregelverket for banker mv (CRR) og gjelder forsvarlig verdsettelse av finansielle instrumenter verdsatt til virkelig verdi. Når anvendelse av forsvarlig verdsettelse fører til en lavere verdi for eiendeler eller en høyere verdi for forpliktelser enn det som fremgår av regnskapstall, skal en ekstra verdijustering (AVA) beregnes som absolutt-verdien av de to. Dette følger av artikkel 34 i CRR, og den tekniske standarden spesifiserer metoden beregningen gjøres på for å komme frem til beløpet som skal trekkes fra i ren kjernekapital.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved henvisning i forskrift (inkorporasjon)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den tekniske standarden inneholder presiseringer av kravene til foretakenes forsvarlige verdsettelse av finansielle instrumenter som er verdsatt til virkelig verdi innenfor de overordnede reglene som er gitt i CRR (Forordning (EU) 575/2013). Verdsettelsesmetoden får indirekte påvirkning på finansforetakenes ansvarlige kapital. Den tekniske standarden alene har ikke betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 101/2016
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR)
Celexnr.: 32016R0101

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.10.2015
Frist returnering standardskjema: 16.02.2016
Dato returnert standardskjema: 10.02.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker