Veiledningsdokument under EMAS-forordningen om miljøkontrollørers melding til akkrediterings- og lisensieringsorganer

Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1621 av 7 september 2016 om vedtak av et veiledningsdokument om notifisering til akkrediterings- og konsesjonsorganer av miljøkontrollører aktive i en annen medlemsstat enn den der akkrediteringen eller konsesjonen ble gitt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009

Commission Decision (EU) 2016/1621 of 7 September 2016 adopting a Guidance document on notification to Accreditation and Licensing Bodies by environmental verifiers active in a Member State other than that where the accreditation or license was granted under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.05.2016

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.05.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

EMAS forordningen (1221/2009) er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX (miljø), kapittel I (generelt) og er tatt inn i Forurensningslovens §52

Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert EU-siden v/EEAS.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltagelse i en fellesskapsordning for miljøledelse (EMAS-forordningen), artikkel 30, angir mulighet for at Forum av akkrediterings- og lisensieringsorganer kan utarbeide veiledningsdokumenter for akkrediterings- og lisensieringsorganer med formål å harmonisere prosedyrer som organene utarbeider for å veilede miljøkontrollører.

Miljøkontrollører som arbeider i andre medlemsland enn der hvor akkrediteringen eller lisensieringen er utstedt plikter å melde aktiviteten til relevant akkrediterings- eller lisensieringsorgan jf. artikkel 24 i EMAS-forordningen (1221/2009).

Den praktiske gjennomføringen av meldingsprosedyren viser at enkelte akkrediterings- og lisensieringsorganer reagerer ulikt ovenfor miljøkontrollører som ikke foretar denne meldingen. Det er derfor nødvendig med ytterligere veiledning for å få gjennomført en harmonisert meldingsprosess.

Veiledningsdokumentet angir bl.a. krav til prosedyrer for meldingen til akkrediterings- og lisensieringsorganer som miljøkontrollørene skal utarbeide, plikter i forkant av meldingen, innholdet i meldingen og reaksjoner dersom meldingsprosedyren ikke følges opp.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten har ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1621
Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)
Celexnr.: 32016D1621

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.04.2016
Frist returnering standardskjema: 31.05.2016
Dato returnert standardskjema: 31.05.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker