Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Interkalibrering fase III

Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/229 av 12. februar 2018 som, i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, etablerer verdiene for medlemslandenes klassifiseringssystemer som et resultat av interkalibreringen og som opphever beslutning 2013/480/EU

Commission Decision (EU) 2018/229 of 12 February 2018 establishing, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, the values of the Member State monitoring system classifications as a result of the intercalibration exercise and repealing Commission Decision 2013/480/EU

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2017

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: II. Vann

Status

Rettsakten trådte i kraft 13. januar 2018 i EU.

Forslag til endringer ble hørt av Miljødirektoratet, og Miljødirektoratet vedtok 28. juni 2018 endringene i vannforskriften vedlegg Va ved forskrift 28. juni 2018 nr. 1082 om endring i forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en oppfølging av vanndirektivet og erstatter tidligere rettsakt om interkalibrerte verdier (2013/480/EU).

Det er et krav i direktivet om at alle land som har felles vanntyper skal interkalibrere grenseverdier mellom tilstandsklassene svært god og god tilstand, og mellom god og moderat tilstand, for alle kvalitetselementer. For noen kvalitetselementer blir tilstanden uttrykt ved hjelp av flere parametere. Da skal klassegrensene for hver parameter interkalibreres.

Interkalibreringsarbeidet har pågått gjennom flere år under vanndirektivets Common Implementation Strategy. Det er etablert egne geografiske grupper, der landene har samarbeidet om indekser og klassegrenser for utvalgte vanntyper som de har felles med sine naboland. Norge har i hovedsak samarbeidet med Sverige og Storbritannia, men også med Danmark, Finland og Irland.

Denne nye rettsakten erstatter tidligere interkalibrerte verdier og krever endringer i vannforskriften vedlegg V (a) for de kvalitetselementene og parameterne som er relevante for Norge.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er hjemlet i Europaparlaments og Rådets direktiv 2000/60/EF, om fastsettelse av rammer for fellesskapets vannpolitikk (vanndirektivet), spesielt punkt 1.4.1(ix) i vedlegg V til direktivet. Vanndirektivet er gjennomført i norsk rett ved forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).

Kommisjonsbeslutningen opphever kommisjonsbeslutning 2013/480/EU som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX og gjennomført i vannforskriften.

De interkalibrerte grenseverdiene er inntatt i vedlegg Va til vannforskriften og inkludert i det norske klassifiseringssystemet, jfr. veileder 02/2013 – revidert 2015 Klassifisering av miljøtilstand i vann. Denne nye rettsakten vil erstatte tidligere interkalibrerte verdier og krever endringer i vannforskriften vedlegg V (a) for de kvalitetselementene og parameterne som er relevante for Norge.

For Norge innebærer rettsakten en endring i enkelte parametere for følgende kvalitetselement:

Kvalitetselement

Parameter/index

Endring

Bunnfauna (virvelløse dyr) i store elver

ASPT

Ny vannkategori for store elver, ny parameter, nye grenseverdier

Vannplanter (makrovegitasjon og påvekstalger) i elv

Makrofytter, Trophic index TIC

Ny parameter og nye grenseverdier

Fiskefauna i innsjø

EindexW3, AindexW5

Nye parametere, nye grenseverdier

Bunnfauna i kystvann

NQI

Nye vanntyper

Planteplankton i kystvann

Klorofyll a

Nye grenseverdier

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser utover det som ble utredet da forskriften ble vedtatt (15. desember 2006) og da Stortinget godkjente EØS-komiteens beslutning om inkludering av direktivet i EØS-avtalen (St. prp. 75 (2007-2008) og Innst. S. nr. 131 (2008-2009)). Rettsakten griper ikke vesentlig inn i norsk handlefrihet (gruppe 2).

Sakkyndige instansers merknader

Interkalibrering av grenseverdier for parametere av betydning for Norge, foretas i samarbeid med HI, NIVA og NINA, og i dialog med EU-Kommisjonen og EU-medlemsland.

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Posisjonsnotatet er ikke forelagt spesialutvalget for behandling siden eventuelle endringer i norsk regelverk anses som minimale/tekniske/uproblematiske. Fagdepartementet har vurdert rettsakten til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett er ikke problematisk for Norge. Vi har gjennom flere år deltatt i interkalibreringsarbeidet, og dette har bidratt til at indekser og klassegrenser er tilpasset norske forhold. For de vanntypene som bare finnes i Norge, fastsetter vi verdiene selv, i samsvar med de generelle definisjonene for tilstandsklassene i vannforskriften.

Rettsakten er en oppfølging av vanndirektivet og er vurderet av KLD som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: C/2018/0696
Basis rettsaktnr.: 2000/0060
Celexnr.: 32018D0229

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.02.2018
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 164/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.07.2018

Lenker

Til toppen