Interkalibrering fase III

Kommisjonsbeslutning … av … som, i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, etablerer verdiene for medlemslandenes klassifiseringssystemer som et resultat av interkalibreringen og som opphever beslutning 2013/480/EU

Commission Decision of … establishing, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, the values of the Member State monitoring system classifications as a result of the intercalibration exercise and repealing Decision 2013/480/EU

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2017

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Interkalibreringsarbeidet har foregått som et samarbeid mellom europeiske fageksperter fra land som deler samme vanntype. I kystvann gjelder dette NEA 7 som vi deler med Skottland, NEA 1/26 som vi deler med andre land langs Nord-Atlanteren, samt NEA 8a, 9 og 10 som vi deler med Sverige. Fagekspertenes arbeid er ferdigstilt. Resultatene er lagt frem i ECOSTAT, der medlemslandene møter. Forslag til beslutning er under utarbeidelse i kommisjonen og resultatene av interkalibreringsarbeidet er til vurdering i kommisjonen.

Vi antar at et utkast til Kommisjonsbeslutning vil bli presentert til informasjon på neste møte i beslutningskomiteen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en oppfølging av vanndirektivet og erstatter tidligere rettsakt om interkalibrerte verdier (2013/480/EU).

Det er et krav i direktivet om at alle land som har felles vanntyper skal interkalibrere grenseverdier mellom tilstandsklassene svært god og god tilstand, og mellom god og moderat tilstand, for alle kvalitetselementer. For noen kvalitetselementer blir tilstanden uttrykt ved hjelp av flere parametere. Da skal klassegrensene for hver parameter interkalibreres.

Interkalibreringsarbeidet har pågått gjennom flere år under vanndirektivets Common Implementation Strategy. Det er etablert egne geografiske grupper, der landene har samarbeidet om indekser og klassegrenser for utvalgte vanntyper som de har felles med sine naboland. Norge har i hovedsak samarbeidet med Sverige og Storbritannia, men også med Danmark, Finland og Irland.

Tredje fase i interkalibreringen avsluttes i 2016 med planlagt kommisjonsbeslutning i 2017.

Forslag til beslutning forventes å inneholde en del nye parametere med grenseverdier for fastsettelse av økologisk tilstand i vannforekomster. De fleste parametere er helt nye mens andre erstatter parametere fra tidligere beslutninger. For noen parametere vil beslutningen inneholde nye, justerte grenseverdier for parametere som også var med i beslutning 2013/480/EU.

Det er foreløpig ikke helt klart hvilke endringer som kommer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er hjemlet i Europaparlaments og Rådets direktiv 2000/60/EF, om fastsettelse av rammer for fellesskapets vannpolitikk (vanndirektivet), spesielt punkt 1.4.1(ix) i vedlegg V til direktivet. Vanndirektivet er gjennomført i norsk rett ved forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).

Forslag til kommisjonsbeslutning opphever kommisjonsbeslutning 2013/480/EU som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX og gjennomført i vannforskriften.

De interkalibrerte grenseverdiene er inntatt i vedlegg Va til vannforskriften og inkludert i det norske klassifiseringssystemet, jfr. veileder 02/2013 – revidert 2015 Klassifisering av miljøtilstand i vann. Denne nye rettsakten vil erstatte tidligere interkalibrerte verdier og vil kreve endringer i vannforskriften vedlegg V (a) for de kvalitetselementene og parameterne som er relevante for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser utover det som ble utredet da forskriften ble vedtatt (15. desember 2006) og da Stortinget godkjente EØS-komiteens beslutning om inkludering av direktivet i EØS-avtalen (St. prp. 75 (2007-2008) og Innst. S. nr. 131 (2008-2009)). Rettsakten griper ikke vesentlig inn i norsk handlefrihet (gruppe 2).

Sakkyndige instansers merknader

Interkalibrering av grenseverdier for parametere av betydning for Norge, foretas i samarbeid med HI, NIVA og NINA, og i dialog med EU-Kommisjonen og EU-medlemsland.

Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke være problematisk for Norge. Vi har gjennom flere år deltatt i interkalibreringsarbeidet, og dette har bidratt til at indekser og klassegrenser er tilpasset norske forhold. For de vanntypene som bare finnes i Norge, fastsetter vi verdiene selv, i samsvar med de generelle definisjonene for tilstandsklassene i vannforskriften.

Rettsakten er en oppfølging av vanndirektivet og vurderes av KLD som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: