Marrakechtraktat-direktivet

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1564 av 13. september 2017 om visse tillatte former for bruk av verk og annet materiale som er vernet av opphavsrett og nærstående rettigheter til gunst for personer som er blinde, svaksynte eller på annen måte har en lesefunksjonsnedsettelse, og om endringer av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse aspekter av opphavsrett og nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet

Directive (EU) 2017/1564 of the European Parliament and the Council of 13 September 2017 on certain permitted uses of works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2017

Spesialutvalg: Immaterialrett

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kulturdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVII. Opphavsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet er vedtatt i EU 17. september 2017 og publisert i Official Journal 20. september 2017. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. september 2017 et direktiv om visse tillatte former for bruk av verk og annet materiale som er vernet av opphavsrett og nærstående rettigheter til gunst for personer som er blinde, svaksynte eller på annen måte har en lesefunksjonsnedsettelse, og om endringer av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse aspekter av opphavsrett og nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet. (KOM (2016) 596).

Direktivet inneholder endringer som er nødvendig for at Marrakechtraktaten skal gjennomføres i EU. Marrakechtraktaten ble vedtatt i 2013 av FN-organisasjonen WIPO (World Intellectual Property Organization - Verdens Immaterialrettsorganisasjon). Marrakechtraktaten skal sikre at tilrettelagte åndsverk (eksempelvis i blindeskrift eller tilpassede lydopptak) for blinde og svaksynte kan gjøres tilgjengelig for disse gruppene, siden det i store deler av verden er begrenset tilgang på slike verk. 

Samtidig med direktivet ble det også vedtatt en forordning om gjennomføring av Marrakech-traktaten om tilgang til verk for syns- og lesehemmede ((EU) 2017/1563). Forordningen omfatter forholdet mellom EU og tredjeland og er derfor ikke EØS-relevant.

Direktivet og forordningen om Marrakechtraktaten utgjør en del av en "opphavsrettspakke" som ble lagt frem den 14. september 2016. I tillegg til de to vedtatte Marrakech-rettsaktene ble det også lagt frem direktivforslag om opphavsrett i det digitale indre marked (KOM (2016)593) samt forslag til forordning om kringkastingsselskapers nettoverføringer og videresending av radio- og TV-programmer (KOM (2016)594). Disse er til nå ikke vedtatt.

Forslagene ble publisert som en del av Kommisjonens strategi for det digitale indre marked ("DSM"-strategien (KOM (2015) 192) av 6. mai 2016, der det foreslås en rekke tiltak for å skape et indre digitalt marked for digitalt innhold og digitale tjenester. Det varsles i strategien bl.a. en reform av reglene om opphavsrett. I desember 2015 ble forslag til forordning om portabilitet (KOM (2015) 627) lansert som det første forslaget til ny opphavsrettsregulering, samtidig med Kommisjonens meddelelse "Towards a modern, more European copyright framework" (KOM (2015) 626). I meddelelsen redegjøres det nærmere for Kommisjonens forslag på opphavsrettsområdet. Forordningen om portabilitet ((EU)2017/1128) ble vedtatt 14. juni 2017.

Direktivet har 13 artikler.

Artikkel 1 presiserer formål og virkeområde. Direktivet skal legge til rette for bruk av visse åndsverk uten samtykke fra rettighetshaveren. Bruken skal være til gunst for personer som er blinde, synshemmede eller på annen måte har en funksjonsnedsettelse som vanskeliggjør tilgangen til åndsverk i trykket form, dvs. en lesefunksjonsnedsettelse (print disabled).

Artikkel 2 definerer begrepene "verk og arbeider", "begunstiget person", " tilgjengelig format" og "godkjent organisasjon" eller "godkjent enhet" slik de brukes i direktivet.

Artikkel 3 inneholder en obligatorisk avgrensning i den opphavsrettslige eneretten og regner opp de bruksmåtene som direktivet tillater begunstigede personer og godkjente organisasjoner. En begunstiget person eller en person som handler på dennes vegne kan uten samtykke av rettighetshaveren fremstille åndsverk i tilgjengelig format til bruk for den begunstigede personen. En godkjent organisasjon kan også fremstille eksemplar i et tilgjengelig format og spre eksemplaret, stille det til rådighet eller låne det ut til en begunstiget person. Et eksemplar som fremstilles etter denne artikkelen skal ivareta verkets integritet (de ikke-økonomiske rettighetene til verket), samtidig som det skal tas høyde for de tilpasninger og endringer som er nødvendige for å gjøre verket om til et tilgjengelig format.

Artikkel 4 regulerer tilgangen til tilrettelagte eksemplar i det indre markedet. Medlemsstatene skal sikre at godkjente organisasjoner gjøres i stand til å sørge for at et tilrettelagt eksemplar etter direktivet her skal kunne sirkulere fritt eller kunne bli gitt tilgang til for målgruppen eller godkjente organisasjoner i alle medlemsstater.

Artikkel 5 fastsetter pliktene til de godkjente organisasjonene eller de godkjente enhetene som skal sikre tilgang til tilrettelagte verk for målgruppen.

Artikkel 6 regulerer åpenhet og informasjonsutveksling mellom godkjente organisasjoner og medlemsstatene og mellom medlemsstatene og Kommisjonen.

Artikkel 7 regulerer forholdet til personvernet. Bruken etter dette direktivet skal skje innenfor gjeldende personvernregler.  

Artikkel 8 regulerer forholdet mellom direktivet og opphavsrettsdirektivet 2001/29/EF.

Artikkel 9 bestemmer at Kommisjonen skal legge frem en rapport om tilgangen til tilrettelagte eksemplar i det indre markedet.

Artikkel 10 inneholder bestemmelser om evaluering av direktivet

Artikkel 11-13 inneholder avsluttende bestemmelser.

Merknader

Direktivet er vedtatt med hjemmel i TFEU artikkel 114.


Rettslige konsekvenser

Dersom direktivet innlemmes i EØS-avtalen vil det være nødvendig med enkelte endringer i norsk lovgivning, fortrinnsvis i åndsverkloven. Direktivet legger opp til en konkret infrastruktur for å gjennomføre Marrakechtraktaten, og trolig vil det meste av endringer i norsk rett kunne gjennomføres i forskrift til åndsverkloven. Norge underskrev Marrakechtraktaten i 2014, og det vil i løpet av 2018 bli lagt frem en stortingsproposisjon med forslag om at Norge tiltrer traktaten. Bestemmelser om bruk av åndsverk for personer med funksjonsnedsettelse er i dag regulert i åndsverkloven og forskrift til åndsverkloven. I forslag til ny åndsverklov (Prop. 104 L (2016-2017) Lov om opphavsrett til åndsverk mv.) er det foreslått en forskriftshjemmel for å kunne gjennomføre Marrakechavtalen i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det antas at direktivet ikke får vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for offentlige myndigheter. Direktivet legger opp til at det skal opprettes en infrastruktur mellom medlemslandene for å sikre en lettere sirkulering og tilgang til tilrettelagte åndsverk for personer med funksjonsnedsettelse. Allerede i dag foregår det noe digital utveksling av tilrettelagte eksemplar for blinde og synshemmede i Norden, i form av samarbeid mellom Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek og de nordiske søsterorganisasjonene. Gjennomføring av direktivet vil trolig føre til at et større antall åndsverk blir håndtert gjennom eksisterende system, men det antas at dette ikke vil føre til vesentlige økonomiske konsekvenser for det offentlige.

For personer med lesefunksjonsnedsettelse er det antatt at gjennomføring av direktivet vil kunne føre til en større og enklere tilgang til tilrettelagte åndsverk fra andre EØS-land.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for immaterialrett og funnet EØS-relevant og akseptabel.

Kulturdepartementet gjennomførte 11. oktober 2016 en høring av direktivforslaget hos berørte instanser. Høringsfristen var 7. november 2016. En rekke rettighetshaverorganisasjoner har merknader knyttet til konsekvensene for gjeldende rett.

I forbindelse med høringen av forslag til ny åndsverklov har organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelses rettigheter vært svært positive til forslaget om at Marrakechtraktaten gjennomføres i norsk rett.

Vurdering

Forslaget vurderes som EØS-relevant og akseptabelt. På et overordnet nivå er forslaget i tråd med gjeldende politikk om styrket tilgang til digitale tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. Det antas at det ikke er behov for spesielle tilpasningstekster.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2017/1564
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017L1564

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.09.2016
Frist returnering standardskjema: 03.11.2016
Dato returnert standardskjema: 02.11.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen