Utfyllende bestemmelser til CSDR om tillatelse, tilsyn og operasjonelle krav til verdipapirregistre

Kommisjonens gjennomføringforordning (EU) 2017/392 av 11. november 2016 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 909/2014 når det gjelder reguleringsmessige tekniske standarder om tillatelse, tilsyn og operasjonelle krav for verdipapirregistre

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/392 of 11 November 2016 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on authorisation, supervisory and operational requirements for central securities depositories

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.03.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt og i kraft i EU.

Finanstilsynet har i høringsnotat som Finansdepartementet sendte på høring 16. mai 2017 foreslått at fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen gjennomføres som forskrift til ny verdipapirregisterlov.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til CSD-forordningen om tillatelse, tilsyn og operasjonelle krav for verdipapirregistre.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 909/2014 (CSDR, som regulerer verdipapirregistre og verdipapiroppgjør).

Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Det samme gjelder basisrettsakten CSDR.

Fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen vil gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene utfyller CSD-forordningen, og disse reglene forventes å få konsekvenser for foretakene og myndigetene. Foretakene blir pålagt en rekke nye operasjonelle krav, herunder omfattende krav til rapportering til myndighetene, og myndighetene blir underlagt detaljerte krav om samarbeid og tilsyn.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 392/2017
Basis rettsaktnr.: 909/2014
Celexnr.: 32017R0392

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.03.2017
Frist returnering standardskjema: 04.07.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.05.2017
Høringsfrist: 30.06.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker