Utfyllende bestemmelser til CSDR - tilsynsmessige krav

Kommisjonens gjennomføringforordning (EU) 2017/390 av 11. november 2016 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 909/2014 for så vidt angår tekniske standarder om visse tilsynsmessige krav for verdipapirregistre og utpekte kreditinstitusjoner som leverer tilknyttede banktjenester

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/390 of 11 November 2016 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on certain prudential requirements for central securities depositories and designated credit institutions offering banking-type ancillary services

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.03.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Disse utfyllende bestemmelsene er vedtatt og trådt i kraft i EU. Rettsakten er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Finansdepartementet sendte 16. mai 2017 på høring forslag til gjennomføring av forordningen i norsk rett, jf. ovenfor.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir nærmere soliditetskrav til verdipapirregistre og utpekte kredittinstitusjoner som yter bankliknende tilleggstjenester etter CSD-forordningen. Forordningen spesifiserer hvilke kapital-, kreditt og likviditetskrav som stilles til disse institusjonene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 909/2014 (CSDR, forordning om verdipapirregistre og verdipapiroppgjør). Verken  CSDR eller denne gjennomføringsforordningen er innlemmet i EØS-avtalen. Fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen, vil kunne gis som forskrift til ny verdipapirregisterlov.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes å få konsekvenser for foretakene, ved at de får mer detaljerte soliditetskrav enn de har i dag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/390/EU
Basis rettsaktnr.: 909/2014/EU
Celexnr.: 32017R0390

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2016
Frist returnering standardskjema: 09.03.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.05.2017
Høringsfrist: 30.06.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker