Kommisjonsforordning om ansvarsforsikring ved formidling av boliglån

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 1125/2014 av 19. september 2014 om supplerende regler til Europaparlamentets- og Rådets direktiv 2014/17/EU vedrørende tekniske standarder og minimumsbeløpet for den ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti som skal innehas av kredittformidlere

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 1125/2014 of 19 September 2014 supplementing Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the minimum monetary amount of the professional indemnity insurance or comparable guarantee to be held by credit intermediaries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.09.2018

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIX. Forbrukervern

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Høring er gjennomført høsten 2017.

Sammendrag av innhold

Boliglånsdirektivet (2014/17/EU) artikkel 29 nr. 2 bokstav a krever at kredittformidlere skal inneha en ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti som dekker det geografiske område hvor kredtittformidlerne tilbyr sine tjenester. Artikkelen gir også Europakommisjonen kompetanse til å fastsette et minimumsbeløp som ansvarsforsikringen skal dekke.

Kommisjonen har fastsatt forordningen på bakgrunn av Den europeiske bankmyndighets (EBA) forslag til reguleringstekniske standarder. Før EBA-forslaget ble oversendt Europakommisjonen, var spørsmålene om ansvarsforsikring ved formidling av boliglån – i form av et utkast – gjenstand for offentlige høringer. På bakgrunn av høringen og innspill fra berørte aktører i banksektoren, analyserte EBA potensielle kostnader og fordeler før et forslag ble oversendt Europakommisjonen.

Den delegerte kommisjonsforordningen (EU) nr. 1125/2014 angir et minimumsbeløp på 460 000 euro for hvert individuelle krav, og på samme tid, minimum 750 000 euro per kalenderår sammenlagt for alle krav.

Minimumskravene er fastsatt på bakgrunn av tilsvarende regler ved formidling av forsikringsavtaler etter direktiv 2002/92/EF. Europakommisjonen har også vist til at flertallet av EUs medlemsstater i dag har krav om ansvarsforsikring ved kredittformidling

Merknader
Rettslige konsekvenser

For å gjennomføre reglene i den delegerte kommisjonsforordning i norsk rett, må regler om ansvarsforsikring innføres ved lov eller forskrift med hjemmel i lov.

Norge har høyere ansvarsgrenser for forsikringsformidling etter regler som er fastsatt i eller med hjemmel i forsikringsformidlingsloven. Etter forskrift 12. september 2005 nr. 1421 om forsikringsformidling § 2-1 skal forsikringsformidlere ha ansvarsforsikring som dekker minst 1 250 000 euro per skadetilfelle, og 1 875 900 euro sammenlagt per år for alle krav. Har foretaket flere enn 10 forsikringsformidlere skal beløpet være minst 3 751 800 euro for de sammenlagte krav per år.

I forslag til ny finansavtalelov som ble sendt på høring 7. september 2017 fra Justis- og beredskapsdepartementet, ble det i forbindelse med forslag om gjennomføring av boliglånsdirektivet artikkel 29 nr. 2 bokstav a foreslått at reglene i forsikringsformidlingsloven §§ 4-1, 4-2, 4-4 og 4-5 skulle gjelde tilsvarende så langt bestemmelsene passer for finansoppdragstakere (som formilder kredittavtaler). Dette forslaget innebar dermed et forslag om høyere krav til minste beløp sammenlignet med kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsforordningen vil medføre utgifter for de foretak som omfattes ved kjøp av obligatorisk forsikring. På samme tid vil imidlertid foretakets økonomiske risiko bli redusert, idet mulig ansvar nå vil kunne dekkes av ansvarsforsikringen. For kunden innebærer reglene større mulighet for å få dekket sine tap. Det samme gjelder de kredittytere som inngår avtale med kunder på bakgrunn av kredittformidlingen.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet og Forbrukerrådet har i høringen støttet innføring av ansvarsforsikring for kredittformidlere ved boliglån, i tillegg til andre kredittavtaler.

Vurdering

Rettsakten har vært forelagt spesialutvalget for forbrukerspørsmål som anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) nr. 1125/2014
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2014/17/EU
Celexnr.: 32014R1125

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2014
Frist returnering standardskjema: 17.02.2015
Dato returnert standardskjema: 14.05.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.09.2017
Høringsfrist: 15.12.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker