Beslutning om tillatelse til at økonomiske aktører benytter en annen ID-utsteder

Kommisjonenes beslutning (EU) 2019/691 av 2. mai 2019 om tillatelse til at økonomiske aktører benytter en annen ID-udsteder, jf. artikel 4, stk. 5, i Kommissionens gjennomføringsforordning (EU) 2018/574

Commission Decision (EU) 2019/691 of 2 May 2019 authorising, in accordance with Article 4(5) of Commission Implementing Regulation (EU) 2018/574, economic operators to use the services of another ID issuer

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.07.2019

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXV. Tobakk

Status

Forskrifter har vært på høring. Avventer ikraftredelse til innlemming i EØS avtalen.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2014/40/EU (tobakksdirektivet) fastsetter blant annet et juridisk rammeverk for å etablere et felles sporbarhetssystem for tobakksprodukter i EU, dette som ledd i EUs oppfølging av WHOs rammekonvensjon om tobakkskontroll.. 

I henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/574A art. 3 skal hvert medlemsland utpeke en ID-utsteder. Etter art. 5. punkt 5 kan Kommisjonen i fravær av en kompetent ID-utsteder gi økonomiske aktører tillatelse til å benytte en annen ID-usteder. Kommisjonenes beslutning (EU) 2019/691 av 2. mai 2019 fastslår at Kommisjonen gir økonomiske aktører tillatelse til å benytte en annen ID-utsteder som er utpekt i overenstemmelse med gjennomføringsforordning (EU) 2018/574 art. 3. Avgjørelsen anvendes til og med 31. desember 2019. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører behov for forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ikke økonomiske konsekvenser da den gir næringen rett til å bruke en alternativ ID-utsteder i mangel av kompetent ID-utsteder.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaktene behandles i EØS-spesialutvalget for helse.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/691
Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/574A
Celexnr.: 32019D0691

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2019
Frist returnering standardskjema: 23.08.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.05.2020
Høringsfrist: 10.08.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker