Høring - forslag til lovendringer og forskrifter om ulovlig handel med tobakksvarer (sporing, sikkerhetsmerke og bevilling for import, eksport og produksjon)

Helse- og omsorgdepartementet sender ut forslag til denne lovendringen med frist 10. august 2020.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.08.2020

Vår ref.: 20/2027

Tobakkskonvensjonens protokoll mot ulovlig handel og EUs tobakksdirektiv (med gjennomføringsrettsakter) stiller krav til bevillingssystem for import, eksport og produksjon av tobakksvarer, sporingssystem og sikkerhetsmerking av tobakksvarer. EUs sporings- og merkingssystem trådte i kraft 20. mai 2019, med enkelte overgangsperioder. For EFTA-landene vil implementeringsfristene følge av overgangsbestemmelser som fastsettes av EØS-komiteen ved innlemmelse av tobakksdirektivet i EØS-avtalen.

Nødvendige lovhjemler for ny bevillingsordning og nytt system for sporing og sikkerhetsmerking ble vedtatt av Stortinget i 2017. Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til utfyllende forskriftsbestemmelser, og enkelte mindre justeringer i loven.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på www.regjeringen.no
Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 10. august 2020

Med hilsen

Elin Anglevik (e.f.)
kst. ekspedisjonssjef

                                                                         Hege Christina Bredesen
                                                                         fung. avdelingsdirektør

Departementene

Sysselmannen på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre

Arbeidstilsynet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet

Konkurranstilsynet
Statens legemiddelverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Politidirektoratet

Regelrådet

Skattedirektoratet

Tolldirektoratet

Dagligvareleverandørenes Forening

Hovedorganisasjonen Virke

Kreftforeningen
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landslaget mot tobakksskadene

Nasjonalforeningen for folkehelsen
NHO Mat og Drikke

Norges Astma og allergiforbund
Norges Colonialgrossisters forbund (NCF)
Norsk forening for folkehelse
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Røykfritt Miljø Norge
Tobakkindustriens felleskontor

Accelerator AS

Agio Cigars

Airport Retail Norway AS

Augusto International

AS Adams Express

Avinor AS

Bamboo Shop AS

BAT Norway AS

Bm Aemulator AS

Bonaventura Sales AS

British American Tobacco Norway AS

Conrad Langaard AS

Coop Norge AS

DB Schenker Norge

DHL Express (Norway) AB

DHL

DSV Road AS

Eurosupply AS

Federal Express Corporation

Fjord Line AS

Freja Transport & Logistics AS

Gate Gourmet Norway AS  

Gotlandssnus AB

Habanos Nordic AB

Halabi

Happy Prize Everyday Saad Aziz Said

Havanna Magasinet AS

House of Oliver Twist A/S

Imperial Tobacco Norway AS

KGH Customs Services AS

Kolonial.no

Kraemer Maritime AS

Kraemer Martime Holding AS

LCP Salg AS 

Løkka AS

LS Customs Services AB

Sørensen AS
Nordisk Snus AS

Nordic Cigars AS 

Nordisk Spedisjon AS

Norsk Dampselskap

Papirsentralen AS

Partyman Trading AS

Philip Morris Norway AS

Post Nord

Posten Norge AS Logistikksenter Oslo

Travel Retail Norway AS

Scandinavian Cigar Group DA

Scandinavian Tobacco Group A/S

Schenker AS

Sigarcom AS

Sol Cigar CO AS

Sørensen Tobakk AS

Swedish Match Distribution AS

Swedish Match Norge AS

TNT Norge AS

Tobakkskompagniet