Havrelecitin, nytt tilsetningsstoff til bruk i sjokolade

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1023 av 28. juni 2022 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og av vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til bruk av lecitin i kakao- og sjokoladeprodukter som fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/36/EF

Commission Regulation (EU) 2022/1023 of 28 June 2022 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of oat lecithin in cocoa and chocolate products as covered by Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.11.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder bruk av  havrelecitin i næringsmiddelkategori 5.1 'Kakao- og sjokoladeprodukter som omfattes av direktiv 2000/36/EF' del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 med et maksimalt restnivå på 20 000 mg/kg.

25. januar 2018 mottok Kommisjonen en søknad om godkjenning av bruk av havrelecitin i sjokolade. Havrelecitin er et nytt tilsetningstoff som ligner på lecitin og oppfyller de samme teknologiske behovene som lecitin.

Havrelecitin er en fraksjonert havreolje, som oppfyller det teknologiske behovet for en emulgator. Havrelecitin letter tilvirkningen av kakao- og sjokoladeprodukter ved å redusere viskositeten og flytegrensen i sjokoladeprodukter. Lavere viskositet og smeltetemperatur  letter pumpingen av sjokolade under produksjonen. Havrelecitin hindrer også  fettblomstring, et hvitt belegg som skyldes at kakaofettet utkrystalliseres på overflaten av sjokoladen.

Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har rirsikovurdert det nye tilsetningsstoffet, og konkluderer med at bruken av havrelecitin som tilsetningsstoff i næringsmidler ikke fører til en økt helserisko av betydning. Grenseverdien er satt til 20 000 mg/kg.

Det nye tilsetningsstoffet er gitt E-nummer E 322 (a) som en variant av vanlig lecitin E322. Tilsetningsstoffet E 322 (a) kan bare brukes i næringsmiddelkategori 5.1 'Kakao- og sjokoladeprodukter som omfattes av direktiv 2000/36/EF'.

Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene og EØS i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr.1331/2008.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EFSA har rirsikovurdert det nye tilsetningsstoffet, og konkluderer med at bruken av havrelecitin som tilsetningsstoff i næringsmidler ikke fører til en økt helserisko av betydning.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1023
Basis rettsaktnr.: 1333/2008 og 231/2012
Celexnr.: 32022R1023

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.08.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.09.2022
Høringsfrist: 14.10.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker