Hva er smart spesialisering

Alle regioner har særegne muligheter og ulike forutsetninger for næringsutvikling. Både regjeringen, OECD og EU anbefaler å utnytte disse forskjellene og skreddersy politikken til hver region. Smart spesialisering er en metode for å få det til. Smart spesialisering skal fremme fornying og omstilling, derfor bruker flere norske fylkeskommuner metoden som verktøy for næringsutvikling.

Med denne veilederen vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet forsterke og støtte opp under denne utviklingen.

bilde

Dette er et forenklet eksempel. Illustrasjonen viser en tenkt region som har god tilgang på kongekrabber og et IT-miljø. Fylkeskommunen har laget en analyse av regionen, med vekt på muligheter og mulige koblinger mellom sterke næringer og kompetanser, og  inviterer til en felles oppdagelsesprosess. Der møtes blant annet næringslivet i regionen, forskere fra universitetet, investorer, noen av regionens organisasjoner og kreative enkeltpersoner. Fylkeskommunen har også invitert stemmer utenfra regionen som stiller kritiske spørsmål underveis.

Oppdagelsesprosessen gjør at aktører som tid-ligere bare har visst om hverandre begynner å snakke sammen og det blir diskutert at det er mulig å skape en merkevare og eksportere krab-bene. Ved å holde dem levende helt til kunden og overvåke hvordan de har det på ferden, kan overlevelsesraten bli høy og kundene kan få vite alt som har skjedd med krabbene fra hav til bord. For å få det til trengs både penger, forskning og videreutvikling av både IT-næringen og sjømat-næringen i regionen. Oppdagelsesprosessen viser at det er vilje til å satse både hos investorer, fylkeskommunen og næringsaktørene.

Strategier for smart spesialisering skal fremme fornying og omstilling ved å styrke utviklingen på de næringsområdene der regionen effektivt kan koble ressurser og kompetansefortrinn med markedspotensialer.

Å utvikle nye nisjer og næringsområder er et langsiktig arbeid. Grunnlaget for å identifisere og fremme nye næringsområder er

  • grundige analyser av regionen og regionens plass i verden
  • fasiliterte dialogprosesser mellom næringsaktører, myndigheter, forskere, organisasjoner, institusjoner og investorer
  • entreprenørielle aktørers vurderinger av hvor det ligger markedsmuligheter

I smart spesialisering blir disse prosessene kalt entreprenørielle oppdagelsesprosesser.

Det er smart å styrke regionenes robusthet og omstillingsevne ved å bygge på eksisterende fortrinn og vektlegge betydningen av forskning og kompetanse i utvikling av et større næringsmangfold. Metoden er også smart fordi den bygger på forskning og hele tiden blir utviklet videre av læring og samspill mellom praksis og forskning.

Stortinget har gitt fylkeskommunen rollen som regional samfunnsutvikler. Samfunnsutviklerrollen innebærer ansvar for å skape en helhetlig og ønsket utvikling i egen region. Skal fylkeskommunene lykkes med dette, må de mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn og samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk. Smart spesialisering gir politikere og administrativ ledelse i fylkeskommunene et verktøy for å styrke denne rollen på næringsutviklingsfeltet.

Strategier for smart spesialisering er EUs metode for næringsutvikling i ulike typer regioner. Denne veilederen presenterer konseptet smart spesialisering og setter det inn i en norsk kontekst. Hovedmålgruppen er administrasjonen i fylkeskommunene, som har ansvaret for å utvikle og gjennomføre regionale planer for næringsutvikling, innovasjon og kompetanse.