Generelle kommentarer fra FNs barnekomité

FNs barnekomité utgir generelle kommentarer (general comments) om tolking av enkelte artikler i barnekonvensjonen eller særlig viktige spørsmål. De generelle kommentarene er verdifulle retningslinjer for tolkingen og anvendelsen av barnekonvensjonen. Alle barnekomiteens kommentarer er utgitt etter år 2005.

Vi gjør oppmerksom på at den engelske versjonen er den originale og gjeldende teksten. Departementet har som praksis å oversette alle generelle merknader fra barnekomiteen fra engelsk til norsk.

Generell kommentar nr 1, Artikkel 29 nr 1: Utdanningens formål

Generell kommentar nr 2, Rollen til uavhengige nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner i arbeidet for å fremme og beskytte barnets rettigheter

Generell kommentar nr 3, HIV/AIDS og barnets rettigheter

Generell kommentar nr 4, Unge menneskers helse og utvikling sett i relasjon til
konvensjonen om barnets rettigheter

Generell kommentar nr 5, Generelle tiltak til gjennomføring av Konvensjonen om
barnets rettigheter (artiklene 4 og 42 og artikkel 44 nr. 6)

Generell kommentar nr 6, Behandling av enslige barn og enslige barn med følgepersoner utenfor deres opprinnelige hjemland

Generell kommentar nr 7, Gjennomføring av barnets rettigheter i tidlig barndom

Generell kommentar nr 8, Barnets rett til beskyttelse mot fysisk avstraffelse og andre grusomme eller nedverdigende former for straff (bl.a. artikkel 19, artikkel 28 nr. 2 og artikkel 37)

Generell kommentar nr 9, Rettighetene til barn med nedsatt funksjonsevne

Generell kommentar nr 10, Rettighetene til barn som er i konflikt med loven

Generell kommentar nr 11, Urbefolkningsbarn og deres rettigheter etter konvensjonen

Generell kommentar nr 12, Barnets rett til å bli hørt

Generell kommentar nr 13, Barnets rett til frihet fra alle former for vold

Generell kommentar nr 14, Barnets rett til at hans eller hennes beste skal være et grunnleggende hensyn

Generell kommentar nr 15, Barnets rett til å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandarden

Generell kommentar nr 16, Statens forpliktelser med hensyn til virkningen av næringslivet på barns rettigheter

Generell kommentar nr 17, Barnets rett til hvile, fritid, lek, fritidsaktiviteter, kulturliv og kunstnerisk virksomhet

Generell kommentar nr. 18, Generell kommentar fra komiteen for barns rettigheter, om skadelige praksiser

Generell kommentar nr. 19 om offentlig budsjettering for å realisere barns rettigheter

Generell kommentar nr. 20 om implementeringen av rettighetene til barn i ungdomstiden

Generelle kommentarer nr. 21 om barn i gatesituasjoner
 

General comments from UNs Convention on the Rights of the Child:


General comment no. 1, The Aims of Education

General comment no. 2, The role of independent national human rights institutions in the promotion and protection of the rights of the child

General comment no. 3, HIV/AIDS and the rights of the child

General comment no. 4, Adolescent health and development in the context of the
Convention on the Rights of the Child

General comment no. 5, General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, para. 6)

General comment no. 6, Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin

General comment no. 7, Implementing child rights in early childhood

General comment no. 8, The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment (arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter alia)

General comment no. 9, The rights of children with disabilities

General comment no. 10, Children’s rights in juvenile justice

General comment no. 11, Indigenous children and their rights under the Convention

General comment no. 12, The right of the child to be heard 

General comment no. 13, The right of the child to freedom from all forms of violence

General comment no. 14, The right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration

General comment no. 15, The right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health

General comment no. 16, State obligations regarding the impact of the business sector on children's rights

General comment no. 17, The right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts

General Comments no 18, Rights of the Child on harmful practices

General Comments no 19, Public budgeting for the realization of
children´s rights

General Comments no 20, The implementation of the rights of the child during adolescence

General Comments no 21, On children in street situations

General Comments no 22, The general principles regarding the human rights of children in the context of international migration

General Comments no 23, The Rights of the Child on State obligations regarding the human rights of children in the context of international migration in countries of origin, transit, destination and return