Surrogati

Noen nordmenn benytter surrogati i utlandet. Det gjelder ingen særregler for etablering eller overføring av foreldreskap i slike tilfeller. Dette innebærer at den som føder barnet er barnets mor, og at farskap etableres på de måter som barneloven bestemmer.

Regulering av eggdonasjon og surrogati i Norge

Bioteknologiloven regulerer vilkår for assistert befruktning i Norge. Inseminasjon av sæd og eggdonasjon er tillatt. Avtaler om surrogati er etter barneloven ikke bindende.

Surrogati i utlandet

Norske myndigheter forutsetter at norske borgere som benytter surrogati i utlandet, innretter seg etter og overholder regelverket i det aktuelle landet.

Risikoen ved å benytte surrogati

Bruk av surrogati i utlandet reiser flere dilemmaer. Surrogatmødre kommer ofte fra fattige land og vanskelige kår, og i tillegg til barna, kan også pretenderende foreldre som sterkt ønsker seg barn, være sårbare. Surrogatmødre, barna og pretenderende foreldre kan bli utnyttet, og det kan være risiko for menneskehandel og trafficking.

Norske myndigheter fraråder norske borgere å benytte surrogati i utlandet, også fordi det medfører at barn kan komme i en situasjon uten juridisk tilknytning til en forelder, og heller ikke statsborgerskap eller rett til innreise og opphold i Norge.

Surrogati er et globalt fenomen som bør løses globalt. Haagkonferansen for internasjonal privatrett, der også Norge er medlem, utreder problemstillinger knyttet til blant annet surrogati.

Etablering/overføring av foreldreskap

Det gjelder ingen særregler for etablering/overføring av foreldreskap etter bruk av eggdonasjon/surrogati. Dette innebærer at den som føder barnet er barnets mor, og at farskap etableres på de måter som barneloven bestemmer.

Dersom morskap/farskap ikke kan etableres etter barneloven, kan den som ønsker å bli juridisk forelder eventuelt søke om adopsjon. Skatteetaten, NAV, Bufetat og utenriksstasjonene har retningslinjer for hvordan saker om surrogati skal behandles.

Departementet bistår ikke i enkeltsaker, og gir ingen veiledning om regelverket utover henvisninger til etatsbrevet. Norske myndigheter gir ikke forhåndstilsagn om etablering/overføring av foreldreskap, ei heller garantier om å få barn født av surrogatmor i utlandet til Norge.

Innreise til Norge med barn født av surrogatmor i utlandet

Barn født av surrogatmor i utlandet har rett til innreise til Norge når det har fått norsk statsborgerskap (eventuelt annet statsborgerskap som gir rett til innreise) eller har rett til innreise/opphold etter utlendingsloven.