Regional- og distriktspolitikk

Strategi for næringsutvikling i fjell og innlandet

Det norske fjell og innlandet består av store arealer og sammensatte landskapstyper, det er rikt både på natur og kulturressurser. Området omfatter brorparten av Norges areal, og strekker seg fra kystnære strøk i Agder, til lengst øst i Finnmark. Fjell- og Innlands-Norge har et bredt spekter av næringer som baserer seg på det rike ressursgrunnlaget som finnes der, i jorda, skogen, på fjellet og i vannet. Regjeringen vil med fjell- og innlandsstrategien fremme økt bærekraftig verdiskaping i disse områdene.

Mål for strategien

De indre delene av Distrikts-Norge består av store utmarksområder som dekkes av både fjell og skoglandskap. Samtidig er også jordbruksarealer en viktig ressurs for området. Målet med regjeringens fjell- og innlandsstrategi er å spisse regional- og distriktspolitikken for en mer målrettet bærekraftig næringsutvikling i disse områdene av landet.

 

Fjell- og innland
De indre delene av Distrikts-Norge består av store utmarksområder som dekkes av både fjell og skoglandskap. Foto: Colourbox

Hvorfor en strategi for fjell og innlandet?

Innlandet omfatter fjell- og innlandskommuner fra Agder i sør til Finnmark i nord. Strategien skal vise vei for næringsutvikling i disse områdene, og vise hvordan vi kan utnytte kunnskapen og den eksisterende næringsstrukturen til å posisjonere oss og skape nye arbeidsplasser for fremtiden. Strategiene skal svare på hvordan man kan ta mulighetene og ressursene i disse områdene i bruk på en bærekraftig måte, og samtidig bidra til at Norge lykkes med å utnytte våre naturgitte forutsetninger i den pågående grønne omstillingen.

Dette er den ene halvdelen av fellessatsingen på distriktsnæringslivet gjennom strategiene for kyst og fjell/innland. Sammen med strategien for småbyen som kraftsenter viser disse veien videre for en mer spesialisert og fremtidsrettet distrikts- og regionalpolitikk.

Sauer på fjellet
Strategien skal bidra til å løfte næringsutviklingen i distriktskommunene i fjell- og innlandet. Foto: Colourbox

Strategiens innsatsområder

Strategien skal bidra til å løfte næringsutviklingen i distriktskommunene i fjell og innlandet. Dette skal skje gjennom i hovedsak fire innsatsområder:

  1. Verdiskaping som kommer lokalsamfunn til gode
  2. Kunnskap og kompetanse for økt verdiskaping
  3. Bærekraftig samfunns- og arealplanleggning
  4. Infrastruktur som en sentral forutsetning for næringsutvikling

Digitalisering og ny tekonologi skaper helt nye muligheter det norske næringslivet, også i distriktene. Digitalisering vil være et gjennomgående tema i strategien. Strategien vil også vektlegge samarbeid både mellom offentlige og privare aktører.

Rjukan
Målet med regjeringens fjell- og innlandsstrategi er å spisse regional- og distriktspolitikken for en mer målrettet bærekraftig næringsutvikling i disse områdene av landet. Foto: Colourbox

Fjell- og Innlands-Norge omfatter flere spennende næringer og verdikjeder. Regjeringen ønsker gjennom strategien å vise mulighetene for videreutvikling av viktige verdikjeder. Fjell- og innlandsområdene kjennetegnes av store utmarksressurser, men selv om arealene er store opplever mange en økende konkurranse om ressursene. I mange områder er det helt avgjørende å ha gode, forpliktende planer mellom kommuner, som sikrer en helhetlig og bærekraftig ressursutnyttelse. Større hytteutbyggingsområder er et eksempel på dette.  

Har du innspill til strategien?

Du kan sende kommentarer eller innspill til strategien på e-post til postmottak@kmd.dep.no innen 1. mars 2021- Merk e-posten 20/6673 innspill fjell- og innlandstrategi.

Kontaktperson i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er Sigurd Siem, sigurd.siem@kmd.dep.no