Forsiden

Strategi for næringsutvikling langs kysten

Næringslivet langs kysten har stor betydning for norsk verdiskaping og jobbskaping. Med denne strategien vil regjeringen legge til rette for flere bærekraftige, attraktive og framtidsrettede arbeidsplasser langs hele kysten. Strategien legges fram våren 2021.

Havet har alltid vært en viktig næringsvei for folket langs kysten, folk bor der verdiene er og skapes. Med rike naturressurser, sterke bedrifter og levende kystsamfunn er næringslivet langs kysten avgjørende for å lykkes i blågrønn omstilling. Strategien skal særlig bidra til å utvikle nye og eksisterende verdikjeder innen kystnæringer som sjømat, maritim næring, energisektoren og reiseliv. Slik skal vi sørge for at bærekraftig utnytting av naturressurser også gir positive ringvirkninger i kystsamfunnene.

Store deler av næringslivet langs kysten er allerede høykompetent og teknologitungt, dette er en styrke Norge skal bygge videre på. Vi skal utnytte innovasjonskraften som ligger i ny teknologi for å utvikle kystnæringene videre i en bærekraftig og mer lønnsom retning. Et gjennomgående tema vil være de muligheter digitalisering gir for jobbskaping, grønn konkurransekraft og verdiskaping langs hele kysten.

Fisker Brønnøysund
Mange unge ser en lysende framtid i den høyteknologiske havbruksnæringen langs hele kysten. Norsk Havbrukssenter på Toft i Brønnøy tilbyr undervisning fra barnehager til fagskolenivå, og bidrar til å skape aktivitet i en liten distriktskommune. Foto: Ingrid Wik

Hvorfor en kyststrategi?

Regjeringen videreutvikler distriktspolitikken ved å spisse den næringspolitiske innsatsen mot områder med ulike ressursgrunnlag.

Kyststrategien skal bygge på eksisterende politikk med bl.a. Distriktsmeldingen og Havstrategien fra 2019 som viktige utgangspunkt. Aktuelle temaer i strategien er:

  • Utvikle nye og eksisterende næringer og verdikjeder
  • Tilgang på kompetent arbeidskraft og utdanning
  • Bærekraftig næringsutvikling gjennom samfunns- og arealplanlegging
  • Infrastruktur – samferdsel, digital, kraft

Digitalisering og behov for god samordning er gjennomgående tema for alle områdene

Kyststrategien er en av tre distriktspolitiske strategier som regjeringen legger fram til våren. Regjeringen er opptatt av at småbyer rundt omkring i landet har potensial til å være regionale kraftsentre og styrke utviklingen i distriktene. Regjeringen la også fram en Nordområdemelding høsten 2020 og har nylig lansert en klimaplan. Kyststrategien skal også være et verktøy i arbeidet med å nå flere av bærekraftsmålene som Norge har forpliktet seg til.

Mulighetene for jobb- og verdiskaping er ikke er de samme på Frøya som i Trysil, kysten og innlandet har og ulike verdikjeder som grunnlag for vekst og utvikling. Regjeringen legger derfor også fram en næringspolitisk strategi for fjell og innlandet.

Lofoten
Havet har alltid vært en viktig næringsvei for folket langs kysten, folk bor der verdiene er og skapes. Foto: Colourbox

Har du innspill til strategien?

Strategien skal bidra til å styrke næringsutviklingen i distriktskommunene langs kysten. Dette skal skje gjennom i hovedsak fire innsatsområder:

  1. Vekst og verdiskaping som gir positive ringvirkninger i kystsamfunnene
  2. Kunnskap, kompetanse og digitalisering for å styrke næringslivets konkurransekraft
  3. Infrastruktur, herunder digital, som en sentral forutsetning for næringsutvikling
  4. Bærekraftig arealforvaltning- og samfunnsplanlegging

Departementet ønsker innspill som bidrar til å peke ut retning for bærekraftig samfunn- og næringsutvikling særlig innen disse temaene. Samordning og samarbeid står også sentralt. Regjeringen ønsker derfor innspill til hvordan legge til rette for godt samspill mellom myndigheter, næringsliv og andre sentrale aktører.

Du kan sende kommentarer eller innspill til strategien på e-post til postmottak@kmd.dep.no innen 1. mars 2021. Merk e-posten 21/225 innspill kyststrategi

Kontaktperson i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er Ingrid Wik, ingrid.wik@kmd.dep.no.