Rapporter og planer

Verdikjeder i Norge

Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra departementet laget en analyse av 15 verdikjeder som har særlige styrker eller konkurransefortrinn i Norge.

Rapporten diskuterer 15 verdikjeder innenfor basisnæringene. Basisnæringer er næringer som produserer varer og tjenester som kan handles over lange avstander. Over tid vil veksten i basisnæringer være bestemmende for sysselsettingsveksten og et lands eller en regions evne til å handle varer og tjenester de ikke selv kan eller ønsker å produsere. 

De 15 verdikjedene som er omtalt er marin mat, jordbruksbasert mat, turistopplevelser, våpen, bildeler, maritim transport, fornybar energi, bygg og anleggsprodukter, metall og industrimetaller, Ikt-løsninger, fossil energi, petrokjemiske produkter, hjem og fritid, cellulosebaserte produkter og helseprodukter.

Rapporten gir oversikt over blant annet årsverk, verdiskaping og virksomheter, forholdet mellom delene i verdikjeden, og geografisk fordeling i landet for hver verdikjede. Gjennomgang av hovedtrekk ved verdikjedene i hvert fylke viser sårbarheter og styrker. Rapporten diskuterer verdikjedenes betydning for distriktsområder spesielt, og hvordan hvert fylke kan gå dypere inn i tallene for mer spesialiserte regionale analyser. Rapporten og grundigere regionale analyser kan gi verdifulle innspill til både det nasjonale og regionale arbeidet med smart spesialisering og næringsutvikling.

En referansegruppe med deltagere fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og flere fylkeskommuner har fulgt og gitt innspill til arbeidet underveis. I tillegg er alle fylkeskommunene forelagt en tidligere versjon av rapporten og flere har gitt verdifulle innspill.

Les hele rapporten her(pdf)