EUs romprogrammer

Norge deltar i EUs romprogrammer Galileo, EGNOS og Copernicus. Deltakelsen er tatt inn i EØS-avtalen.

Galileo er EUs satellittnavigasjonsprogram, tilsvarende det amerikanske GPS-programmet og Russlands GLONASS-program.

EGNOS er et støttesystem for satellittnavigasjon. Bruk av EGNOS gir bedre presisjon og nøyaktighet, noe som er viktig blant annet for anvendelser det sikkerhet er viktig, som f.eks. luftfart.

Copernicus er EUs jordobservasjonsprogram. Satellittene i Copernicus-systemet samler inn data som er viktig for blant annet forskning, miljø- og klimaovervåkning og samfunnssikkerhet.

Norges deltakelse i Galileo, EGNOS og Copernicus gjør det mulig for norsk næringsliv å konkurrere om leveranser til programmene. Videre innebærer deltakelsen at Norge får innsikt og innflytelse i programmene, noe som legger til rette for norsk utnyttelse av programmenes muligheter og for at programmene i størst mulig grad skal dekke norske brukerbehov.

I tillegg kan deltakelsen ansees som et solidarisk norsk bidrag til globale fellesgoder Norge har stor nytte av.