Hva er en fagskole?

Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt.  Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer.

Fagskolene tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor helse- og sosialfag, maritime og tekniske fag, grønne fag, kunstfag, kreative fag, merkantile fag, IKT-fag, og religiøse fag.

Studentene tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse, fullført fag- eller svennebrev, eller tilsvarende realkompetanse.

Om lag halvparten av fagskolene er offentlige og drives hovedsakelig av fylkeskommunene, mens andre er private. Tre fagskoler er statlig drevet.

Mange fagskoler tilbyr deltidsstudier og nettbaserte studier, som gjør det enkelt å kombinere studiene med jobb.

Utdanningene som tilbys ved fagskoler legger sterk vekt på tette bånd til arbeidslivet, og kalles "arbeidslivets utdanning". Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer.

Det legges større vekt på praktiske oppgaver som knyttes opp mot arbeidslivet og mindre vekt på forskningsbasert og akademisk læring.

De ulike fagskoleutdanningene har en varighet fra et halvt år til to år (tre år unntaksvis).

Fagskoleutdanninger gir rett til lån og stipend fra Lånekassen.

Fagskoleutdanning kan også kalles høyere yrkesfaglig utdanning, og skal gi studentene den praktiske kompetansen de trenger for å kunne fungere i et yrke fra første arbeidsdag. Fagskoleutdanning er også en viktig tilbyder av videreutdanninger for arbeidstakere som trenger påfyll av kompetanse.

Fagskoler reguleres av fagskoleloven og utdanningene akkrediteres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

NOKUT har opprettet en database med oversikt over alle godkjente fagskoler.  NOKUT fører også tilsyn med norsk fagskoleutdanning. Alle fagskoletilbud må tilfredsstille nasjonale kvalitetsstandarder. NOKUT godkjenner også institusjonenes interne system for kvalitetssikring.

Et offentlig oppnevnt utvalg har gjennomgått fagskolesektoren. Utvalget har avgitt sin utredning til kunnskapsministeren i form av en NOU mandag 15. desember 2014.

Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet. 

Regjeringen vil prioritere å gi et løft til fagskolesektoren hva gjelder kvalitet, fagmiljø, studentvelferd, finansiering og styring. I tillegg vil regjeringen priorotere å utvikle kunnskapsgrunnlaget om fagskolene fordi det i dag er for lite kunnskap om de enkeltfaktorene som påvirker kvaliteten i utdanningene.

Nasjonalt fagskoleråd er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og skal gi råd til departementet i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning.  Rådet skal også videreutvikle fagskolesektoren og fremme samarbeid mellom sektoren og arbeidslivet. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd