Humanitær politikk og bistand

Norges humanitære innsats i Afghanistan skal bidra til å beskytte og gi nødhjelp til sivilbefolkningen. Innsatsen er særlig rettet mot utsatte grupper som flyktninger, kvinner og barn, syke og skadde, samt rydding av miner. Norge brukte om lag 130 millioner kroner på humanitære tiltak i Afghanistan i 2012 og vil opprettholde det samme nivået i 2013.

Den humanitære situasjonen

De humanitære utfordringene i Afghanistan er store og komplekse. Stadig nye behov må dekkes. Naturkatastrofer og væpnede konflikter fører til store lidelser for befolkningen.

  • Omtrent 500 000 afghanere er flyktninger i eget land og 2,7 millioner afghanere er flyktninger i nabolandene.
  • Hver tredje afghaner har usikker tilgang til mat, og det er til tider vanskelig å få inn humanitær hjelp.
  • Sivilbefolkningen rammes hardest av konflikten. I 2012 ble 2754 afghanere drept og 4805 skadet.
  • Etter flere tiår med krig er store deler av landet dekket av landminer og andre udetonerte eksplosiver. Rundt 2200 lokalsamfunn antas å være rammet.
Fra ICRCs proteseverksted i Kabul (Utenriksdepartementet / Marte Kopstad)

Norge opprettholder derfor en høy humanitær innsats for å bidra til at afghanere i nød får nødvendig beskyttelse og assistanse. Situasjonen krever at en stor andel av pengene som gis rettes inn mot langsiktige behov, mens en andel av pengene kan brukes mer fleksibelt for å møte de utfordringene som oppstår på kort sikt.

Hovedlinjene i den norske humanitære innsatsen

Norges humanitære hjelp gis langs fire hovedlinjer:

  1. Beskyttelse av sivile - styrke respekten for internasjonal humanitærrett og beskytte sårbare grupper
  2. Flyktninger og internt fordrevne
  3. Humanitær nedrustning – minerydding og offerstøtte
  4. Humanitær helseinnsats – støtte Røde Kors-bevegelsens sykehus og opplæring av frivillige førstehjelpere. Støtte vann- og sanitærtiltak.

Den norske humanitære bistanden er i samsvar med regjeringens Afghanistan-politikk og Melding til Stortinget nr. 40 (2008-2009) Norsk humanitær politikk. FNs humanitære handlingsplan for Afghanistan er styrende for Norges innsats, både når det gjelder hvilke områder vi har valgt å støtte og hvilke kanaler vi bruker. Norge bidrar til FNs nødhjelpsfond for Afghanistan, et fond som skal svare raskt på nye og forverrede kriser.

Norges Røde Kors og den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) er sentrale partnere i flere av prosjektene som Norge gir penger til. Med støtte fra den øvrige Røde Kors-bevegelsen er ICRC en av de viktigste aktørene i arbeidet med å styrke beskyttelsen av sivile og respekten for internasjonal humanitærrett. Andre viktige samarbeidspartnere er Flyktninghjelpen, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), FNs kontor for humanitær koordinering (OCHA), mineryddingsorganisasjonen HALO Trust og den uavhengige menneskerettighetskommisjonen i Afghanistan.

Det er viktig å se den mer kortsiktige humanitære innsatsen i sammenheng med den mer langsiktige utviklingsinnsatsen. Dermed fyller vi ulike behov og når ut til flere nødlidende. Samtidig vektlegger Norge den nøytrale, upartiske og uavhengige humanitære bistanden, og er derfor påpasselig med å skille mellom humanitær bistand, utviklingsbistand og militære innsats. Se: Årsrapport om norsk humanitær politikk (2011).

Støtte til hjemvendte flyktninger

Nærmere 30 år med væpnet konflikt har drevet millioner av afghanere på flukt. Siden 2002 har 5,7 millioner returnert. Norge støtter FNs høykommissær for flyktninger og programmene til Flyktninghjelpen, som bistår afghanere som frivillig returnerer til Afghanistan. For 2012 forventer UNHCR å bistå rundt 165 000 tilbakevendte flyktninger. Assistansen består av penger og andre midler til livsopphold (ikke mat), vann- og sanitærutstyr, samt husly til de mest utsatte og sårbare gruppene. I tillegg jobber UNHCR direkte med afghanske myndigheter for å styrke deres evne til å ta imot og reintegrere flere afghanske flyktninger som har vendt hjem.

Deler ut mat til afghanere som er rammet av tørke og sult

Nyhet Dato: 15.02.2012

I deler av Afghanistan er tørke et kronisk problem som medfører store lidelser for befolkningen. Norge bistår nå 15 000 personer med mat i to provinser. – Vi ser store behov for nødhjelp. Mange familier har svært vanskelig for å få nok mat på bordet, sier Toralv Nordbø, som jobber på ambassadens kontor i Faryab.

Kabul Ambulance Service overført til afghanske myndigheter

Nyhet Dato: 07.07.2010

Kabul Ambulance Service har 13 ambulanser som bidrar til å redde liv hver dag. I 2009 gjennomførte de 26.000 utrykninger. Ambulansene er ofte først på plass for å redde skadde og sårede. UD har støttet prosjektet gjennom Norges Røde Kors siden 2002.  Nå overføres driften til Det afghanske helsedepartementet.

Til toppen