Afghanistan – humanitær rapport for 2008

Norges betydelige politiske og økonomiske bidrag til humanitær koordinering og menneskerettigheter i Afghanistan ga gode resultater i 2008 - selv om sikkerhetssituasjonen er forverret og forholdene for de humanitære aktørene har blitt vanskeligere, heter det i en humanitær rapport fra Utenriksdepartementet.

  • Norges betydelige politiske og økonomiske bidrag til humanitær koordinering, flyktninger, helse, mine/klaserydding og menneskerettigheter ga gode resultater i 2008
  • Total humanitær støtte var på 309 millioner kroner.
  • Sikkerhetssituasjonen forverret og tilgangen for de humanitære aktørene ble vanskeligere. Tre millioner afghanere var flyktninger eller internt fordrevne.  
  • Tydelig rollefordeling vektlagt fra norsk side og av UNAMA og OCHA 2). OCHA-kontor etablert.
  • Matvarekrisen slo inn med full styrke, en kombinasjon av høye priser og tørke.
  • 70 prosent av målene i Afghanistan Compact på minerydding og ammunisjon er nådd, betydningsfullt for gjenbosetting av flyktninger og en viktig humanitær innsats.

1. Situasjonsoversikt  

Forverret sikkerhetssituasjon og flere kamphandlinger førte til flere drepte sivile i Afghanistan. Rundt 1800 mennesker ble drept som følge av kamphandlinger de 10 første månedene i 2008 mot ca. 1500 i 2007.  Angrepene mot humanitære aktører er alarmerende høye. I økende grad har også de blitt mål for opprørsgruppenes væpnede aksjoner.  36 bistandsarbeidere ble drept og 120 direkte angrep eller trusler mot NGO’er er registrert. OCHA anslår at så mye som 40 prosent av områdene i Afghanistan er utilgjengelige for humanitære aktører. Tilgangsproblemet fremheves også av ICRC som primært er tvunget til å fokusere sitt arbeid i de store byene. Dette veies opp noe av tilgangen som afghanske røde halvmåne (ARCS) har ute i provinsene. I sum er det likevel meget vanskelig å få et komplett bilde over den humanitære krisen som utspiller seg i Afghanistan. 

Rolledeling. Arbeidet med å tydeliggjøre skillelinjene mellom humanitære aktører, andre sivile organisasjoner og militære styrker har vært en utfordring også i 2008.  Norske synspunkter på dette har fått økende internasjonal gjenklang. UNAMA/OCHAs humanitære handlingsplan for Afghanistan – Humanitarian Action Plan[1] - understreker behovet for en klar arbeidsdeling og beskyttelse av det humanitære rom, med klar adresse til PRTene. De sivile humanitære aktørene fastholder at sammenblanding av roller skaper problemer for deres sikkerhet og tilgang til befolkningen.  Arbeidet med strategien for Faryab og den norske PRT’en trekker opp viktige prinsipielle og praktiske retningslinjer for hvordan militære og sivile innsatser kan skilles og samtidig koordineres. 

Matvaresituasjonen. Den alvorlige humanitære situasjonen ble i 2008 forsterket av matvarekrisen og tørke; produksjonen av hvete falt med 85 prosent, 1,2 millioner barn og 550 000 mødre ble berørt. Underernæring hos disse er et økende problem. Områdene i nord var hardest rammet av matvarekrisen. FN lanserte to appeller på matvaresituasjonen, og Norge bidro med totalt med 42 millioner kr til WFP, WHO og FAO. Matvarekrisen omtales i FNs Humanitarian Action Plan fremdeles som Afghanistans alvorligste humanitære problem. Vinteren forsterker disse problemene og begrenser matvareproduksjonen. Situasjonen i Faryab ser ut til å bli mindre dramatisk enn ventet. 

Menneskerettighetene er under press i Afghanistan og det var få lyspunkter i 2008. Ytringsfrihet og overgangsrettferdighet har vært spesielt prioriterte områder fra norsk side. Mye av støtten ble innrettet mot medieorganisasjoner som arbeider for å styrke journalisters sikkerhet og uavhengighet. Norge har også deltatt aktivt for å styrke samarbeidet mellom giverne, UNAMA og det afghanske sivilsamfunnet. Norge er en betydelig bidragsyter til Afghanistans uavhengige MR-kommisjon (AIHRC), og vi deltar aktivt for å styrke kommisjonens kapasitet og uavhengighet. AIHRC har som mandat å overvåke og beskytte menneskerettighetene og utgjør et viktig kontaktpunkt opp mot afghanske myndigheter i spørsmål om fangehåndtering, sivile drap, dødsstraff og ytringsfrihet. I 2008 ble det også gitt støtte til kapasitetsbygging på MR-feltet (menneskerettigheter) i justisdepartementet og til utenriksdepartementet for å styrke implementeringen av Afghanistans internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Programmene gjennomføres i samarbeid med hhv UNDP, UNAMA og UNICEF og ventes å gi resultat i bedre kapasitet og etterlevelse av menneskerettighetene.

2. Resultater av norsk humanitær bistand i 2008

Humanitær koordinering. Norge har siden 2006 gått foran for å gi FN en sterk koordinerende rolle på det humanitære feltet, gjennom støtte til UNAMA og senere OCHA. Som et resultat av denne støtten har OCHA og UNAMA for første gang siden 2002 produsert en humanitær handlingsplan/appell (HAP) som gir et samlet sett av Bilde: Afghanske barn samlet under "fredsdagen" 21. september 2008. Foto: WFPprioriteringer på det humanitære utfordringene. Rapporten er utarbeidet med sterk deltakelse fra afghanske myndigheter. OCHA arbeider nå for å få organisasjonen på plass på bakken og planlegger å etablere regionale kontorer i Herat, Kandahar, Mazar i Sharif og Jalalabad. Appellen for 2009 er på totalt 604 millioner USD og understreker den forsatt alvorlige humanitære situasjonen i Afghanistan. Norge vil gi et betydelig bidrag til appellen. Det er også viktig at Norge bidrar til at andre land også støtter opp om OCHAs innsats. 

Flyktninger. Det er ifølge HAP 1,7 millioner registrerte flyktninger i Pakistan og omtrent 1 million i Iran. UNHCR, Flyktninghjelpen og Right to Play gjorde en stor innsats for disse flyktningene med norsk støtte, og brukte mye ressurser på gjenbosetting og reintegrering. 277 000 flyktninger i Pakistan ble reintegrert i 2008 og det var ca. 232 000 internt fordrevne i Afghanistan. Arbeidet med reintegrering av flyktninger og internt fordrevne var et viktig bidrag for å nærme seg målene i ANDS om stabilitet, sosial og økonomisk utvikling i 2008.

Norges Røde Kors & helse. Røde Kors-bevegelsen var en viktig aktør på helse og forebyggingssektoren. Norges Røde Kors har fortsatt et målrettet arbeid i 2008 for å gjøre Kabul Ambulance Service (KAS) til operativ og selvgående organisasjon. KAS er i dag anerkjent i Kabul for sine livreddende innsatser og mottok sin øvrige støtte av Ministry of Public Health.  Midlene til Røde Kors-bevegelsen i 2008 ble også benyttet til å bygge kompetanse og kapasitet hos Afghanistan Røde Halvmåne (ARCS) både innen helse og forebygging. ARCS hadde gjennom sitt lokale nettverk i Afghanistan tilgang til uttilgjengelige områder av stor verdi for bl.a. ICRC og til hjelp for nødlidende. Det ble gitt en betydelig støtte til ICRC appellen for Afghanistan. I 2008 ble det satt i gang forberedende arbeid for en samarbeidsavtale med Norges Røde Kors på helsesektoren for 2009-2011. 

Acted er et godt eksempel på at humanitære aktører kan få tilgang og levert nødhjelp i tyngre konfliktområder. Høsten 2007 hadde ISAF-styrker gjennomført militære operasjoner i Ghormach, vest for Faryab. I dette prosjektet gikk UNAMA inn etter anmodning, og med penger fra Norge, og leverte humanitære behovsanalyser i felt. Analysen viste at humanitære organisasjoner kunne gå inn og gi nødhjelp i Ghormach. ACTED har gjennom god koordinering og dialog med UNAMA og ambassaden i Kabul vist seg villige og kapable til å levere vann, helse og sanitære tjenester i samarbeid med andre NGO’er. 

Halo Trust utgjør en viktig brikke i vårt humanitære nedrustningsengasjement i Afghanistan. Ueksploderte miner og klasevåpen er et stort problem, men det er også et eksempel på hvor utviklingen går riktig retning.  FNs mineryddingsorganisasjon i Afghanistan (UNMACA) melder at 70 prosent av målene i Afghanistan Compact på minerydding og ammunisjon er nådd. Halo Trust er en viktig aktør i dette arbeidet og kan vise til gode resultater på rydding og har hatt sitt mest produktive år i Afghanistan. Ryddeinnsatsen tilrettelegger også for at internt fordrevne og flyktninger kan returnere til sine hjemsteder og gjenoppta dyrking av jordbruksområder.

Illustrasjon: Fordeling av de humanitære midlene for 2008. 

 

Illustrasjon: Oversikt over fordeling av humanitære midler.

 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser fordelingen av de humanitære midlene for 2008. Støtten til organisasjonene innen de ulike prioriterte områdene finnes i beskrivelsen over. Øvrige innsatser er spesielt stor grunnet overføringen på 100 millioner til Ambassaden i Kabul. Overføringen var et tilskudd for å nå målsettingen om 750 millioner til Afghanistan og at Ambassaden i Kabul skulle innfri sine forpliktelser til sine NGO partnere.

3. Oppsummering

I 2008 gikk den humanitær situasjonen fra vondt til verre. Det sammensatte årsaksbilde gjør utfordringene enda mer krevende og behovene for humanitær- og overgangsstøtte er fortsatt prekær. Norge er gjennom sentrale og erfarne partnere i Afghanistan en viktig aktør på det humanitære feltet og har vært en sterk støttespiller for FN og OCHA. Dette har gitt gode resultater for norsk humanitær innsats i Afghanistan. 

I den fortsatt vanskelige humanitære situasjonen er det viktig å bidra til bred støtte til OCHAs styrkede og fornyede innsats. Norge vil videreføre støtten til humanitære organisasjoner i Afghanistan innenfor satsingsområdene flyktninger, humanitær nedrusting, helse og menneskerettigheter. 

I 2009 vil innsatsen i økende grad ses i sammenheng med situasjonen i grenseområdene i Pakistan. Tilgangsproblematikken må adresseres gjennom politiske og praktiske midler. Skillelinjer mellom de humanitære aktørene og militære må kommuniseres enda tydeligere. 


[1] Afghanistan - 2009 Humanitarian Action Plan (HAP), OCHA. Utgitt 17. jan 09

[2] Forkortelser og forklringer:

UNAMA = United Nations Assistance Mission in Afghanistan
OCHA = FNs kontor for koordinering av humanitær bistand
ICRC = Den internasjonale Røde Kors-alliansen
PRT = Provisional Reconstruction Team
WFP = Verdens matvareprogram
FAO = FNs mat- og landbruksorganisasjon
WHO = Verdens helseorganisasjon
UNDP = FNs utviklingsprogram
UNICEF = FNs barneorganisasjon
UNHCR = FNs flyktningekommissariat
Halo trust = Mineryddingsorganisasjon