100 millioner kroner til utvikling i Andøy kommune

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil opprette et fond for Andøy kommune på 250 millioner kroner, og foreslår å bevilge 100 millioner kroner til kommunen inneværende år.

– Vi vil legge til rette for flere arbeidsplasser og mer aktivitet i Andøysamfunnet, og med dette kommer vi raskt i gang med en kraftfull satsing i kommunen, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Midlene skal bidra til flere arbeidsplasser, utvikling og mer aktivitet i Andøysamfunnet.  Dette vil skje gjennom for eksempel tilrettelegging for næringsutvikling, kapitalvirkemidler til næringslivet, kompetanseutvikling, og gjennom å skape attraktive bo- og etableringssteder for næringsliv og innbyggere. Disse midlene skal ikke føre til avkortning av andre tilskudd til Andøy kommune, eller hindre at kommunen får andre midler til næringsutvikling.

– Det er viktig for oss at Andøya kommune har eierskap til utviklingen av egen kommune. Samtidig skal vi trekke på den kompetansen som finnes i virkemiddelapparatet, sier Gram.

Tilskuddet skal utbetales til Andøy kommune inneværende år, men midlene kan benyttes av kommunen fremover i tid. Regjeringen vil sende et tildelingsbrev med rammer for bruk av midlene. Andøy kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, samt Nordland fylkeskommune, vil samarbeide om innretningen av fondet.