50 år med beskyttelse av verdensarven

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I år er det 50 år siden Unesco vedtok «Verdensarvkonvensjonen», og det markeres i Bergen 20-21. september. I den anledning undertegner Norge en avtale med verdensarvkomiteens organer om støtte til et program som skal styrke beskyttelsen av verdensarven.

Verdensarv Røros
I 2010 ble de omkringliggende områdene rundt Røros bergstad, den såkalte Circumferensen, skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. Foto: Asgeir Sprange Brekke, Riksantikvaren

Programmet heter «World Heritage Leadership Programme», og Norges støtte innebærer at vi viderefører vårt finansielle bidrag for seks nye år, fram til 2028.

Målet med verdensarvkonvensjonen var å identifisere kultur- og naturarv av universell verdi, for oppføring på verdensarvlisten. I dag er 1121 steder definert som verdensarv, og åtte av disse ligger i Norge. Områdene er så viktige at partene til verdensarvkonvensjonen har forpliktet seg til å ta vare på dem og videreføre dem til fremtidige generasjoner.

-Vi erfarer nå at det er behov for å styrke innsatsen for å ivareta verdensarven. Gjennom fornyet støtte til World Heritage Leadership Programme ønsker vi å bidra til å styrke og dele kunnskap om hvordan best beskytte verdensarven, og å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for alle som har et ansvar, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Formelt inngås avtalen mellom Norge og verdensarvkomiteens organer Iccrom og IUCN den 21. september 2022, under World Heritage Leadership Forum i Bergen. Bryggen i Bergen er ett av Norges åtte verdensarvsteder, og World Heritage Leadership Forum er Norges offisielle markering av verdensarvkonvensjonens 50-årsjubileum.

-Vi vet ikke alltid hvor verdifullt og betydningsfullt noe er for oss før det er borte. Verdensarven er det ypperste verden har av kultur- og naturarv, og hjelper oss å forstå menneskeheten. På en klode med kamp om arealene betyr det mye at vi har definert verdensarven vår og gitt den internasjonal beskyttelse, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

 

Leadership-programmets (World Heritage Leadership Programme)  innsatsområder og aktiviteter er bygget opp for å bidra til gjennomføringen av Unescos internasjonale kapasitetsbyggingsstrategi for verdensarvarbeidet. Norges mål med samarbeidet har vært å tilrettelegge for effektiv gjennomføring av målbare og konkrete aktiviteter i tråd med denne strategien. Dette har blitt gjort blant annet ved å bidra til å bygge kompetanse som i størst mulig grad sikrer bærekraftig utvikling av verdensarvområdene, spesielt knyttet til en helhetlig forvaltning som integrerer kultur og natur.

Samarbeidet har vært operativt siden november 2016 og forlenges nå for seks nye år for perioden 2023-2028. Klima– og miljødepartementet er hovedbidragsyter til programmet med årlige bidrag på 4,3 millioner kroner. Enkelte aktiviteter er finansiert av Sveits og Sør-Korea. Programmet gjennomføres i nær dialog med Unesco ved sekretariat for verdensarvkonvensjonen, World Heritage Centre, og Icomos.

World Heritage Leadership Forum har som formål å synliggjøre resultater fra de seks årene programmet har vært i virksomhet og peke framover mot hva som er målene for de neste seks årene. Forumet vil også være Norges offisielle markering av verdensarvkonvensjonens 50-årsjubileum.

Programmet inkluderer en formell seremoni for signering av den nye seksårige samarbeidsavtalen mellom Norge, Iccrom og IUCN for perioden 2023-2028. Statssekretær Aleksander Øren Heen, Klima- og miljødepartementet, undertegner på vegne av Norge, mens Grethel Aguilar, Deputy Director General Regions and Outposted Offices, og

Director General Webber Ndoro, undertegne på vegne av henholdvis IUCN og  Iccrom.

Verdensarvkonvensjonen er et av de viktigste instrumenter for utvikling av beste praksis, standarder og regelverk for bevaring av kultur- og naturarv globalt. Den er en integrert del av Unescos overordnede mandat for å bidra til bærekraftig utvikling og fred og sikkerhet. Konvensjonen forplikter landene til å identifisere, bevare, formidle og videreføre verdens mest unike kultur- og naturarv til framtidige generasjoner. Som part til konvensjonen forventes det at Norge bidrar med internasjonal støtte i dette arbeidet. Norge har lange tradisjoner som en aktiv samarbeidspartner i det internasjonale arbeidet med verdensarvkonvensjonen.

Verdensarvlisten omfatter i overkant av tusen kultur- og naturområder. Norge har åtte områder på denne listen.

World Hertiage Forum
Foto: WHF