Offisielt fra statsråd 12. september 2014

I statsråd i dag ble assisterende fylkesmann Bård Magne Pedersen konstituert i vikariatet som fylkesmann i Troms inntil Elisabeth Aspaker tiltrer embetet høsten 2017.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. september 2014. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 132 S (2013-2014)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2013 av 13. desember 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1070/2009 om det felles europeiske luftrom og EØS-komiteens beslutning nr. 135/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 677/2011 om nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring

Prop. 133 S (2013-2014)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammet for godstrafikk»

Prop. 135 S (2013-2014)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/24/EU om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene

Samferdselsdepartementet
Prop. 134 S (2013-2014)
Utbygging og finansiering av E39 Svegatjørn – Rådal i Hordaland
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 19. juni 2014 til lov om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning)
Lovvedtak 63 (2013-2014). Lov nr. 64

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2014 til lov om oppheving av bokloven.
Lovvedtak 51 (2013-2014). Lov nr. 65

3. Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Følgende delegater oppnevnes til De forente nasjoners 69. ordinære generalforsamling:

Statsminister Erna Solberg, leder
Utenriksminister Børge Brende
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft
Ambassadør Geir Otto Pedersen
Statssekretær Julie Margrethe Brodtkorb
Statssekretær Sigbjørn Aanes
Statssekretær Laila Bokhari
Statssekretær Hans Brattskar
Statssekretær Anders Bals

Fra Stortinget deltar følgende:
Stortingsrepresentant Ingrid Heggø (A)
Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (A)
Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (H)
Stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen (H)
Stortingsrepresentant Ib Thomsen (FrP)
Stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide (KrF)
Stortingsrepresentant Trond Giske (A)
Stortingsrepresentant Magne Rommetveit (A)
Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H)
Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H)
Stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad (FrP)
Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp)

4. Klagesaker m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Klage fra journalist Alf Ole Ask over Utenriksdepartementets vedtak av 7. august 2014 om å nekte innsyn i dokument 12/01001-362 tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Ambassadør i Moskva, Leidulv Atle Namtvedt, utnevnes tillike til ambassadør i Tasjkent, Usbekistan.

Ambassadør i Baku, Bård Ivar Svendsen, utnevnes tillike til ambassadør i Tbilisi, Georgia.

Underdirektør Frode Overland Andersen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Mattis Raustøl utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Bengt Holmen utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberst Inge Kampenes utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Lars Christian Aamodt utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Assisterende fylkesmann Bård Magne Pedersen konstitueres i vikariatet som fylkesmann i Troms inntil Elisabeth Aspaker tiltrer embetet høsten 2017, og med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding) 

Kunnskapsdepartementet
Kontorsjef Trude Wessel Eide utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Statsministeres kontor
Statsråd Robert Eriksson oppnevnes som settestatsråd for statsråd Siv Jensen i saker på samferdselsministerens ansvarsområde.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Inngåelse av Europarådets konvensjon om manipulering av idrettskonkurranser.

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2012.

Kulturdepartementet
Det stilles statlig forsikring tilsvarende omsøkt forsikringsverdi for verk i henhold til spesifisert verksliste 21. mai 2014 for utstillingen «Rauschenberg visker ut de Kooning». Utstillingen vises i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i perioden 10. oktober 2014 – 23. november 2014.

Det stilles statlig forsikring tilsvarende omsøkt forsikringsverdi for verk i henhold til spesifisert verksliste 12. mai 2014 for utstillingen «Dahl og Friedrich. Romantiske landskaper». Utstillingen vises i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i perioden 10. oktober 2014 – 4. januar 2015.

Kunnskapsdepartementet
Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 1-2 annet ledd får Stiftelsen Diakonova med virkning fra 12. september 2014 status som høyskole.

Olje- og energidepartementet
Godkjenning av avslutningsplan for Volvefeltet. 

Til toppen