Offisielt fra statsråd 26. september 2014

I statsråd i dag ble det gitt fullmakt til å delta med norske bidrag i den internasjonale koalisjonen av stater som skal bekjempe ISIL i Irak.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. september 2014. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Prop. 138 S (2013-2014)
Samtykke til inngåelse av protokoll av 23. juni 2014 om Russlands tiltredelse til konvensjon av 16. desember 1988 om bygging og drift av et europeisk synkrotronstråleanlegg (ESRF)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.v. Loven trer i kraft 1. januar 2015, med unntak av
§ 12 a som trer i kraft straks.

Delt ikraftsetting av lov 20. juni 2014 nr. 23 om endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv (tilpasning til a-ordningen). Loven trer i kraft 1. januar 2015, med unntak av del VI og folketrygdloven § 25-3 a som er trådt i kraft.

Ikraftsetting av lov 7. desember 2012 nr. 75 om endringer i folketrygdloven del I. Loven trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015.

Ikraftsetting av lov 7. desember 2012 nr. 76 om endringer i lov om skatt av formue og inntekt del V. Loven trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015.

3. Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Fylkesmann Gunnar Kjønnøy og kontorsjef Berit Sollie oppnevnes som medlemmer av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. november 2014 til og med 31. oktober 2018.

4. Klagesaker m.v.

Finansdepartementet
Klage fra Norsk Tjenestemannslag på Finansdepartementets avgjørelse 27. mars 2014 og utvidet begrunnelse 11. april 2014 om avslag på krav om innsyn i dokumenter knyttet til endringsprosesser i Toll- og avgiftsetaten og Skatteetaten. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet
Underdirektør Vebjørn Wiken konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Oberst Ivar Knotten utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kulturdepartementet
Assisterende fylkesdirektør Øystein Strand utnevnes til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Inngåelse av avtale mellom Norge og Aserbajdsjan om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Aserbajdsjan om lettelser i utstedelsen av visa.

Forsvarsdepartementet
Fullmakt til deltagelse med norske bidrag til den internasjonale koalisjonen av stater i bekjempelsen av ISIL i Irak.
(Pressemelding)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging vedtas.
(Pressemelding)