Historisk arkiv

Nye retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har vedtatt nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. – Vi må planlegge for fremtiden med kompakte byer, klimavennlige løsninger og raskere planprosesser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et oppdatert planleggingsverktøy som vil bidra til en god by- og tettstedsutvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I årene som kommer forventes det en sterk befolkningsvekst i og rundt de største byene. I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger vil veksten bli omlag 30 prosent fram mot 2030. Også i andre deler av landet er veksten størst i byene og i større tettsteder. Dette skaper et stort behov for nye boliger, samtidig som det fører til press på arealer og infrastruktur og gir utfordringer for klima, helse og miljø. Det er derfor nødvendig med en samordnet planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem i et langsiktig perspektiv.

- Vi må utvikle kompakte byer og tettsteder med korte avstander mellom ulike gjøremål. Dette vil redusere arealforbruk og transportbehov og styrke grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange. En by- og tettstedsutvikling i tråd med de nye statlige planretningslinjene er også god klima- og miljøpolitikk, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsministeren legger vekt på at retningslinjene skal bidra til raskere og mer effektive planprosesser. Dette nye verktøyet erstatter rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging fra 1993.

- Ved å planlegge i tråd med retningslinjene vil kommunene få økt forutsigbarhet. Jeg legger også til grunn at statlige sektormyndigheter kommer tidlig inn i planprosessene og samordner sine innspill så langt det er mulig. I de nye retningslinjene slår vi fast at de skal tilpasses lokale og regionale forhold, og at lokaldemokratiet skal veie tungt, sier Jan Tore Sanner.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00