Historisk arkiv

Norske bidrag til bekjempelsen av ISIL i Irak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har i dag vedtatt en kongelig resolusjon som gir fullmakt til deltagelse med norske bidrag til den internasjonale koalisjonen av stater i bekjempelsen av ISIL i Irak.

I den kongelige resolusjonen gis forsvarsministeren fullmakt til å stille til rådighet om lag fem stabsoffiserer til relevante hovedkvarter som skal planlegge og lede den internasjonale innsatsen mot ISIL i Irak for en periode på inntil tolv måneder.

Bred koalisjon
USA har blitt anmodet av den irakske regjeringen om å bistå i kampen mot ISIL, og har tatt en ledende rolle i å samle en koalisjon med bred internasjonal deltagelse. En rekke nasjoner har varslet at de vil delta i koalisjonen.
-Det er viktig å vise at verdenssamfunnet står samlet i kampen mot internasjonal terrorisme og at alvorlige menneskerettighetsbrudd ikke tolereres. Regjeringen har besluttet at Norge skal bidra med om lag fem stabsoffiserer til relevante hovedkvarter som skal planlegge og lede den internasjonale innsatsen mot ISIL i Irak. Stabsoffiserene vil ved å delta i den militære planleggingen kunne bidra til et styrket beslutningsgrunnlag for en vurdering av eventuelle norske militære bidrag, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.


Folkerettslig forankring
Norske stabsoffiserer skal sendes til relevante hovedkvarter, i første omgang til Tampa, USA, og igangsette arbeidet snarest mulig. Oppdraget anslås å vare inntil 12 måneder fra vedtakelsen av denne resolusjonen.

For å kunne stille med et militært bidrag er det en forutsetning at det foreligger folkerettslig forankring for bruk av makt. For at Norge skal kunne stille med militære bidrag i Irak må det foreligge et eksplisitt samtykke til bruk av makt fra den irakske sentralregjeringen, og norske myndigheter må omfattes av et slikt samtykke. Norsk personell skal ikke delta i planlegging for maktbruk utenfor Irak.

Bakgrunn
Bakgrunnen for resolusjonen er at den ekstremistiske terrorgrupperingen ISIL har tatt kontroll over store områder i Irak og Syria. Gruppens handlemåte er særdeles brutal og vitner om en fundamental mangel på respekt for menneskeliv.

Sikkerhetsrådet i FN fattet 15. august i år en enstemmig og bindende resolusjon 2170 (S/Res/2170 (2014)) etter kapittel VII i FN-pakten. Denne resolusjonen fordømmer på det sterkeste ISILs massive, systematiske og vidtrekkende brudd på menneskerettighetene, og fremhever at ISILs angrep på sivile på bakgrunn av etnisk eller religiøs tilknytning kan utgjøre en forbrytelse mot menneskeheten.