Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 9. april 2010

Statsråd vart halde på Oslo slott 9. april 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Prop. 109 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Bahamassamveldet, undertegnet i Paris 10. mars 2010

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 23. mars 2010 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (bedre muligheter for å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver).
Lovvedtak 42 (2009-2010)  Lov nr. 11
Loven trer i kraft 1. juli 2010.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mars 2010 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
Lovvedtak 40 (2009-2010)  Lov nr. 12
Loven trer i kraft straks.
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mars 2010 til lov om endringer i barnelova mv.
Lovvedtak 39 (2009-2010)  Lov nr. 13
Endringene i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre §§ 3 første og tredje ledd,
30 tredje ledd, 44 andre ledd og i lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv § 4 første ledd trer i kraft straks.
Endringene i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter § 4-4 trer i kraft
1. mai 2010.
Endringene i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre §§ 36, 42 første ledd og
43 andre ledd fjerde punktum trer i kraft 1. juli 2010.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mars 2010 til lov om endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven (nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, adgang til å gi dispensasjon fra taushetsplikt for kvalitetssikring, administrasjon, planlegging og styring av helsetjenesten).
Lovvedtak 44 (2009-2010)  Lov nr. 14

Justis- og politidepartementet

Lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design kapittel 10 Internasjonal designregistrering trer i kraft 17. juni 2010.
(Sjå punkt 3 Forskrifter)

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endring i forskrift 4. desember 1992 nr. 895 om tvangssalg ved medhjelper vert fastsett.

Forskrift om endringer i forskrift 4. april 2003 nr. 418 til designloven m.m. (internasjonal designregistrering) fastsettes.
(Sjå punkt 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Canberra, Siren Gjerme Eriksen, utnevnes tillike til ambassadør i Suva, Republikken Fiji.

Ambassadør i Bogota, Vibeke Knudsen, utnevnes tillike til ambassadør i Quito, Republikken Ecuador.

Ambassadør Tore Hattrem utnevnes til ambassadør i Khartoum, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Svein Sevje utnevnes til ambassadør i Tel Aviv, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Eirin Fridfeldt Hoff utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Ingunn Mari Skaaden utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Julie Rønning utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Lasse Billington utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 160/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning (EF) nr. 1062/94 om opprettelse av et europeisk kontor for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (Bilbao-kontoret) kan bli bindende for Norge.