Offisielt frå statsrådet 12. februar 2010

Eit utval som skal sjå på norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse er oppnemnt i statsråd i dag.

Statsråd vart halde på Oslo slott 12. februar 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 71 S (2009-2010)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 160/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning nr. 2062/94 om opprettelse av et europeisk kontor for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (Bilbao-kontoret)

Prop. 72 S (2009-2010)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 147/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsdirektiv 2004/113/EF om likebehandling av kvinner og menn ved tilgang til varer og tjenester

Arbeidsdepartementet

Prop. 74 L (2009-2010)
Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service vedrørende opprettelse av tariffavtale i virksomheter innenfor helse og omsorg, attføring og bedriftshelsetjeneste

Finansdepartementet

Prop. 73 L (2009-2010)
Endringer i lov om merverdiavgift 

Fiskeri- og kystdepartementet

Meld. St. 8 (2009-2010)
Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2007 og 2008

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeidsdepartementet  

Sanksjon av Stortingets vedtak av 15. desember 2009 til lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem.
Lovvedtak 31 (2009-2010) Lov nr. 4.
Loven trer i kraft straks.

3.      Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsetting av forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten  og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Oppheving av forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) og midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer.

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 26. juni 2009 om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. 

4.      Styrer, utval

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse:

Leder:
Professor Hege Skjeie, Oslo

Medlemmer:
Rådgiver Ronald Craig, Bærum
Doktorgradsstipendiat Helga Eggebø, Bergen
Professor Anne Britt Flemmen, Tromsø
Postdoktor Cathrine Holst, Oslo
Professor Øystein Gullvåg Holter, Oslo
Professor Anders Todal Jensen, Trondheim
Professor Kjell Erik Lommerud, Bergen
Doktorgradsstipendiat Marjan Nadim, Oslo
Forsker Sevil Sümer, Bergen
Forskningsleder Mari Teigen, Oslo
Konservator Thomas Michael Walle, Lørenskog
(Pressemelding)

5.      Utnemningar m.m.

Justis- og politidepartementet

Statsadvokat Kim Sundet konstitueres som statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet for den tid Pål Kulø Lønseth er statssekretær.

Tingrettsdommer Kristin Kjelland-Mørdre utnevnes til sorenskriver ved Moss tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Professor Aage Thor Falkanger og advokat Kristin Normann utnevnes til dommere ved Norges Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kulturdepartementet

Spesialrådgiver Marit Wiig utnevnes til ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker  

Tiltredelse til Genèveavtalen  av 2. juli 1999 til Haagoverenskomsten av 6. november 1925 om internasjonal registrering av design.

Inngåelse av en avtale mellom Norge og India om trygd med tilhørende administrasjonsavtale.

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Saint Christopher (Saint Kitts) og Nevis om opplysninger i skattesaker.

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Saint Vincent og Grenadinene om opplysninger i skattesaker.

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Bahamassamveldet om opplysninger i skattesaker.