Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 19. september 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna oppnemnt eit utval som skal sjå på modernisering av rekneskaplovgivinga. Det vart òg oppnemnt eit utval som skal handsame lover, tiltak og ordningar for dei samiske språka.

Statsråd vart halde på Oslo slott 19. september 2014. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 136 S (2013-2014)
Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Brasil av 21. august 1980, undertegnet i Brasilia 20. februar 2014.

Prop. 137 S (2013-2014)
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Bulgaria, undertegnet i Sofia 22. juli 2014.

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Lov 25. april 2014 nr. 13 om endringer i adopsjonsloven del I §5, §5a, §5b, §13 andre ledd, §15 og §16e med unntak av andre ledd, trer i kraft 1. oktober 2014.

3. Styrer, utval

Finansdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede modernisering og forenkling av regnskapslovgivingen:

Professor Erlend Kvaal (utvalgsleder), Bærum
Advokat Stig Berge, Oslo
Statsautorisert revisor Elisabet Ekberg, Bergen
Statsautorisert revisor Aase Aamdal Lundgaard, Oslo
Statsautorisert revisor Tove-Gunn Moen, Sandnes
Seniorrådgiver Rune Tystad, Oslo
(Pressemelding)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene:

  1. Konstituert fylkesmann i Troms Bård Magne Pedersen (leder), Tromsø
  2. Sorenskriver ved Indre Finnmark Tingrett Finn-Arne Schanche Selfors (nestleder), Tana
  3. Varaordfører Ronny Berg, Alta
  4. Rådgiver Elin Fjellheim, Engerdal
  5. Ordfører Jens Johan Hjort, Tromsø
  6. Politimester Ellen Katrine O. Hætta, Kirkenes
  7. Overlege Frøydis Nystad Nilsen, Karasjok
  8. Professor Jon Todal, Kautokeino
  9. Stipendiat Inga Lill Sigga Mikkelsen, Tysfjord

(Pressemelding)

4. Klagesaker m.m.

Kunnskapsdepartementet
Klage fra Forandringsfabrikken AS av 15. mai 2014 på Kunnskapsdepartementets vedtak av 4. april 2014 om avslag på søknad om tilskudd. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet
Seniorrådgiver Hanne Hanson utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Fiskeridirektør Liv Holmefjord åremålsbeskikkes som direktør i Fiskeridirektoratet for en ny periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/50/EU om minstekrav med omsyn til styrking av arbeidstakarmobiliteten mellom medlemsstatane gjennom betring av oppteninga og vidareføringa av rettane til supplerande pensjon.

Arbeids- og sosialdepartementet
Provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Industri Energi og Norsk Industri i forbindelse med tariffoppgjøret for vaskerier og renserier i 2014. 

Til toppen